Ajuntament de Salou

El Ple

El Ple

  • El Ple Municipal

    El Ple està integrat per l’alcalde, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i tindrà les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l’alcalde.

    Habitualment, els plenaris municipals se celebren cada darrer dimecres de mes a les 12 del migdia, llevat dels plenaris extraordinaris que es convoquen de manera urgent i sense una periodicitat fixa. Així, sempre per raons degudament motivades i donant-ne compte als portaveus dels diferents grups polítics l'Alcaldia-Presidència podrà avançar o postposar al dimecres anterior o posterior la celebració de la sessió ordinària del Ple.

    La sala de sessions, ubicada a la planta baixa de l'Ajuntament, està oberta a la ciutadania.

    Sessions Plenàries
  • Número d'elements trobats 222

Plenari

Cercador

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200