Ajuntament de Salou

Programa "Fem Ocupació per a Joves"

PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

2015 – 2017

 

PROGRAMA DESTINAT A JOVES D’ENTRE 18 I 29 ANYS EN SITUACIÓ D’ATUR

COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU I LA INICIATIVA D’OCUPACIÓ JUVENIL

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupacio de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Fem Ocupació per a Joves” regulat per l’Ordre EMO/256/2015”

 

PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES EN EL PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”

 

El programa “Fem Ocupació per a Joves”  és un projecte subvencionat pel Servei Pública d’Ocupació de Catalunya que busca un enfocament diferent, ja que la política activa d’ocupació pren com a punt de partida les  necessitats reals de l’empresa. En funció de les vacants existents al territori se seleccionen les persones joves més adients per aquells jocs de treball, facilitant la formació específica necessària.

Aquesta programa desenvoluparà les seves actuacions per  a joves de 18 a 24 anys, col·lectiu corresponent a l’Iniciativa de la Garantia Juvenil i de 25 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional que disposin del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de Batxillerat, d’un Cicle Formatiu de Grau Mig, o la corresponent equivalència.

 

COM PARTICIPAR-HI?

 

El programa  articula dos tipus de possible participació per part de les empreses al programa:

1.- Actuació de formació vinculada al contracte de treball.

L’actuació formativa és obligatòria per a totes les persones contractades. El contingut i durada d’aquesta formació ha d’estar relacionada amb el lloc de treball a realitzar. En funció de l’especificitat d’aquesta formació o, en el cas que no es disposi dels recursos adequats i suficients, per a la seva impartició, l’Ajuntament pot subcontractar a l’empresa la prestació de serveis formatius.

La prestació des serveis formatius han de tenir una durada d’entre 90 i 150 hores, i han d’incloure la preparació, la impartició i l’avaluació de l’acció formativa subcontractada.

 

2.- Actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral.

Aquesta actuació preveu afavorir la inserció de la persona jove desocupada en el mercat de treball, facilitar l’aprenentatge i l’adquisició de competències professionals en un entorn real de treball.

 

SELECCIÓ D’EMPRESES

 

L’Ajuntament seleccionarà les entitats que contractaran a les persones participants del programa en base a uns requisits establerts segons les bases del programa. A aquest efecte es formalitzarà el corresponent conveni de col·laboració amb les entitats contractants segons model normalitzat. Aquest conveni se subscriurà  amb les entitats contractants que manifestin la seva voluntat de participar al Programa.

El contingut d’aquest conveni inclourà la identificació de les parts, les obligacions, el tipus de contracte i condicions que es formalitzaran entre l’entitat contractant i els joves participants. S’haurà d’incloure el detall de la formació, així com les tutories.

 

REQUISITS PER A LES EMPRESES

 

En el procés de selecció de les empreses, l’Ajuntament de Salou haurà de tenir en compte els criteris següents:

 

  • Que l’entitat seleccionada estigui ubicada, preferentment, en l’àmbit territorial d’actuació on es desenvolupi el projecte.
  • Que aquesta entitat no hagi acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional qualificat d’improcedent o nul per òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu de persones treballadores, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb els joves participants.
  • Que l’empresa es comprometi a destinar una persona d’entre els seus treballadors per fer les funcions de tutorització en l’empresa.
  • Que les empreses estableixin sistemes flexibles en la jornada laboral  que permetin combinar la formació i treball efectiu.

 

TUTORIA EN L’EMPRESA

 

L’empresa haurà d’assignar una persona tutora d’entre el seu personal treballador, que haurà d’informar , orientar, ensenyar i supervisar a la persona jove com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball i no podrà tenir assignats més de 5 joves participants. També ha d’estar en contacte amb el tutor de l’Ajuntament de Salou.

 

TIPUS DE CONTRACTE

 

La persona jove haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que s’ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50 % de la jornada  ordinària de l’entitat contractant.

Aquesta contractació haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza simultàniament al contracte per poder combinar aquesta amb el temps de treball efectiu.

La jornada ordinària de treball no podrà ser superior a les 40 hores setmanals ni superior a les 8 hores diàries entre el contracte i la formació, llevat que s’estableixi una distribució irregular d’aquesta jornada. En qualsevol cas, s’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos a la normativa laboral vigent.

Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzar, en base al que estableixi el conveni. En el supòsit que el salari a percebre per la persona jove contractada sigui superior a la subvenció atorgada, l’empresa contractant li abonarà la diferència.

Finalitzat el període de sis mesos, l’entitat contractant haurà d’emetre un certificat on es faci constar el nivell de formació pràctica adquirida. Aquest document s’haurà de lliurar a la persona jove contractada i a Ajuntament de Salou.

 

SUBVENCIÓ A L’EMPRESA

 

L’empresa seleccionada per l’Ajuntament, haurà de presentar la sol·licitud de la subvenció  en el termini de dos mesos des de la data d’inici del contracte al Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb el que disposa la base 13 de l’Annex 1. Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l’empresa contractant disposa el termini de dos mesos comptadors de la data d’inici del darrer contracte per presentar la sol·licitud

La resolució d’atorgament de la subvenció es farà efectiva una vegada verificat que l’entitat  contractant ha presentat tota la documentació prevista  a la normativa i que compleix els requisits, per ordre d’entrada i fins a l’exhauriment de la partida pressupostària.

La subvenció per desenvolupar l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral, serà d’un mòdul equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte amb un màxim de 6 mesos.

Una vegada emesa la resolució d’atorgament, es proposarà el pagament de la bestreta del 80 % de l’import de la subvenció atorgada. El 20 % restant es farà efectiva en el  moment en que s’hagi justificat correctament la totalitat de les despeses de contractació.

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200