Ajuntament de Salou

Programa "Joves per l'Ocupacio"

PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ

2015 – 2017

 

PROGRAMA DESTINAT A JOVES D’ENTRE 16 I 25 ANYS EN SITUACIÓ D’ATUR

 

COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU I LA INICIATIVA D’OCUPACIÓ JUVENIL

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupacio de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Fem Ocupació per a Joves” regulat per l’Ordre EMO/254/2015”

 

PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES EN EL PROGRAMA “JOVES PER L’OCUPACIÓ”

 

Joves per l’Ocupació és un programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i finançat a càrrec de fons provinents del Pressupostos Generals de l’Estat. El programa dona suport a l’experiència pràctica de persones joves desocupades d’entre 16 i 24 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses que facilita la seva inserció laboral fomentant el retorn al sistema educatiu. La durada del projecte és de 15 mesos i finalitzarà el 31 de març de 2017.

 

Adreçat a joves de 16 a 24 anys i menors de 30 amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les persones joves que participin en el programa han d’inscriure’s en el Registre d’informació de la Garantia Juvenil. Per les inscripcions els joves s’han d’adreçar al PIJ

Accions a desenvolupar:

 

  • Tutorització i acompanyament a la inserció
  • Formació professionalitzadora i altra formació específica necessària per poder desenvolupar les tasques assignades a un determinat lloc de treball, i si s’escau, formació per a l’obtenció del títol de Graduat en  ESO.
  • Promoció de la participació d’empreses al Programa.
  • Experiència professional en empreses mitjançant contractació laboral

 

 

COM PARTICIPAR-HI?

 

Per a les actuacions d’experiència professional en empreses seran beneficiàries les empreses així definides en el dret mercantil i entitats i institucions sense afany de lucre seleccionades d’acord amb el criteri que estableixen les bases  del propi programa.

 

Les empreses hauran de manifestar a l’entitat local la seva voluntat de participar en el programa , mitjançant la contractació de les persones joves participants i hauran de complir amb els requisits i obligacions establertes a l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost.

 

SELECCIO D’EMPRESES

 

L’Ajuntament seleccionarà les empreses  tenint en compte els perfils professionals de les persones participants i l’adaptació d’aquests a les necessitats de les empreses que han manifestat la seva voluntat de participar.

 

 REQUISITS PER A LES EMPRESES

 

En el procés de selecció de les empreses, l’Ajuntament de Salou haurà de tenir en compte els criteris següents:

 

  • Que l’entitat seleccionada estigui ubicada, preferentment, en l’àmbit territorial d’actuació on es desenvolupi el projecte.
  • Que aquesta entitat no hagi acomiadat treballadors en els darrers 3 mesos  per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial.
  • Que l’empresa es comprometi a destinar una persona d’entre els seus treballadors per fer les funcions de tutorització en l’empresa.
  • Que les empreses siguin adequades a l’itinerari professional pactat amb la persona jove.

 

 

TIPUS DE CONTRACTE

 

La persona jove haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que s’ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’entitat contractant. Si la persona contractada és menor de 18 anys, la jornada diària no pot ser superior, en cap cas a les 8 hores diàries.

 

En el cas que la contractació es realitzi en el marc d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge, l’activitat formativa inherent al contracte, haurà d’impartir-se conjuntament amb la durada del contracte

 

Finalitzat el període de sis mesos, l’entitat contractant haurà d’emetre un certificat on es faci constar el nivell de formació pràctica adquirida. Aquest document s’haurà de lliurar a la persona jove contractada i a l’Ajuntament de Salou.

 

SUBVENCIO A L’EMPRESA

 

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes de treball subscrits amb les persones joves participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un màxim de 6 mesos.

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200