Ajuntament de Salou

Transport escolar

El creixement del nucli urbà de Salou i la seva actual configuració amb una façana marítima de més de 10 km, amb nombroses urbanitzacions creixents, ha fet necessari dotar d'un servei de transport escolar.

Aquest servei és gestionat i contractat per l'Ajuntament de Salou de manera voluntària, per tal de facilitar l'assistència a classe de tot l'alumnat allunyat del seu centre escolar, tot i sent un servei de transport no obligatori.

A L'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

En l'actualitat es té establerta la contractació i gestió del transport escolar en l'ensenyament primari als següents centres escolars: escola Salou, escola Vora Mar, escola Europa i escola Sta. Maria del Mar amb l'empresa PLANA.

El servei consta de 2/4 viatges diaris.

Els itineraris i les parades seran establertes per la Regidoria d'Ensenyament. Procuraran en tot moment agrupar el màxim d'alumnes possibles en les parades establertes, i només realitzaran les parades en el recorregut fixat.

Els alumnes usuaris estaran acompanyats sempre per monitors durant el recorregut, així com per un equip de monitors d'acollida a les escoles, facilitats per l'Ajuntament, per tal d'estar atesos quan els alumnes arriben abans o si són recollits més tard dels respectius centres.

A L'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATÒRI

Amb l'objecte de facilitar l'assistència a classe de tots els alumnes d'ESO que visquin allunyats de l'Insitut Jaume I i de l'Institut Marta Mata l'Ajuntament de Salou ha establert la contractació i la gestió amb l'empresa PLANA.

Es podran beneficiar d'aquest servei tots els alumnes que cursin Ensenyament Secundari Obligatori (1r, 2n, 3r i 4t d'ESO), que visquin allunyats del centre, segons els criteris acordats amb el Consell Comarcal del Tarragonès durant el curs 1996/97.

L'itinerari i parades seran fixades per la Regidoria d'Ensenyament degudament senyalitzades pel Consell Comarcal del Tarragonés, segons les condicions de seguretat i les parades existents, aquestes només es realitzaran en els llocs establerts.

Els alumnes usuaris del servei estaran acompanyats per un monitor/a de l'autobús durant els reconeguts d'entrada i sortida del Centre.

El finançament es reparteix de la següent manera:

- Cada any les quotes referents al transport escolar s'incrementaran segons l'IPC.

- Les famílies nombroses i monoparentals tindran una reducció del 10% per cada fill que utilitzi aquest servei, presentant l'acreditació compulsada, del carnet de família nombrosa actualitzat.

Les quotes mensuals es fixaran pels dies de servei, aquests s'establiran a través del pagament d'una targeta de transport escolar.

L'alumnat interessat a fer ús d'aquest servei i que visqui dins de les zones geogràfiques establertes, lliurarà el document d'inscripció adjunt, a l'Ajuntament de Salou, Regidoria d'Ensenyament.         

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200