Ajuntament de Salou

Igualtat

Igualtat

Igualtat

Des de la Regidoria D'Acció Social, Immigració i Dona, s'ha impulsat el desenvolupament del Pla Local d'Igualtat per tal d'articular mesures que integrin la perspectiva de gènere en l'actuació municipal, aprofundint en el reconeixement de les desigualtats de gènere al municipi. S'han articulat mesures en 6 eixos d'actuació: organització municipal; treball i usos del temps; educació i formació; salut, benestar i qualitat de vida; participació i activitats socio-culturals i espai urbà , mobilitat i accessibilitat.

Les actuacions del Pla s'aniran implementant esglaonadament.

Destaca la creació del Consell Municipal de les Dones, i la creació del SIAD com a servei d'informació i atenció a les dones.

Un cop s'ha establert el nou Equip de Govern Municipal i atribuïdes, de nou,  les respectives competències entre les regidores i regidors municipals, per desplegar el PLA LOCAL D'IGUALTAT  (PLI) DE SALOU aprovat per unanimitat pel Ple del 28 de febrer. Presentem el recull de les accions tècniques proposades i acordades des de l'àrea impulsora del PLI, Àrea d'immigració i Dona amb el coneixement i consens de l'actual Alcalde de Salou el Sr. Pere Granados.

1a acció:  presentació i informació, per donar la sortida, amb el coneixement i la implicació dels responsables polítics del Consistori.

2ª acció: presentació a la comissió tècnica de Participació/Relacions Ciutadanes dels Resultats obtinguts i plantejar reunions de treball pel desplegament del Pla a d'altres  àrees de l'Ajuntament. Elaboració del Procés d'avaluació

3ª acció: calendarització i priorització de les accions concretes que es desprenen del Pla Local d'Igualtat de Salou i revisió i llistat de les accions que ja estan engegades des de les diferents àrees de l'Ajuntament.

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200