Ajuntament de Salou

Organització municipal

Organització municipal

  • L'organització municipal es regeix pels òrgans següents: l’alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple, els/les tinents d’alcalde, els/les regidors/es caps d’àrea i els/les regidors/es delegats/des, en els termes establerts en la legislació.

    Hi haurà els òrgans complementaris següents: les comissions informatives, la Comissió Especial de Comptes, els grups polítics municipals, els/les portaveus dels grups, la Junta de Portaveus, i els consells de participació ciutadana, en els termes que reglamentàriament s’estableixi.

    Finalment, hi haurà aquells òrgans de gestió, de coordinació i seguiment que l’Alcaldia i el govern local puguin crear en exercici del dret a l’autonomia organitzativa que li reconeix la Constitució i la legislació sobre règim local.

Cicles

Destaquem

  • Compte de Twitter del gabinet de premsa de l'Ajuntament
  • Compte de Facebook del gabinet de premsa de l'Ajuntament
  • Canal Youtube de l'Ajuntament
Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200