Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Policia Local i Mobilitat

El pla de mobilitat urbana

PLA DE MOBILITAT 2019-2024

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Salou és un instrument de planificació de les polítiques ja empreses per l’Ajuntament, amb l’objectiu de definir estratègies de futur que estiguin en consonància  amb els principis d’integració, participació i avaluació, el foment dels modes de desplaçaments més sostenibles, a peu,  bicicleta i transport públic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per a tots els que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats al municipi.”

L’entorn normatiu del Pla de mobilitat de Salou s’articula sota el criteris normatius de la llei 9/2003, 10 de juny, de la mobilitat, les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) i el Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona i les pròpies ordenances i normatives  municipals en matèria de mobilitat.

Els principis directors de la planificació de la mobilitat al municipi Salou són millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport:

 • Configurant un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema productiu.
 • Augmentant la Integració social tot aportant una accessibilitat més universal.
 • Incrementant la qualitat de vida dels ciutadans.
 • No comprometent les condicions de salut dels ciutadans.
 • Aportant més seguretat en els desplaçaments.
 • Establint unes pautes de mobilitat més

Els plans de mobilitat sostenible s’entenen com un procés tècnic i social de participació i de presa de decisions en matèria de mobilitat.

FASES D'ELABORACIÓ DEL PLA

El procés tècnic d’elaboració del pla s’estructura bàsicament en 3 fases:

FASE I : Anàlisis i diagnosis

 1. Recollida d’informació. Definició i execució del treball de camp.
 2. Anàlisi de l’oferta existent i de la demanda formació.
 3. Caracterització i/o modelització del sistema de mobilitat
 4. Diagnosi participada de la situació actual i la prevista pel futur: punts forts i febles del sistema de mobilitat

En la Fase I anàlisi diagnòstic de la situació actual, actualment s’està fen un recull de dades de l’oferta i demanda de mobilitat per modes de transport:

Mobilitat vianants (a peu)

 • Inventari xarxa de vianants
 • Amplada útil de voreres. ( <0.9 /1,8/2,5)
 • Vorera a diferent nivell o plataforma única
 • Tipologies: exclusiva vianants, prioritat vianants, zona 30, convencional
 • Passos de vianants i guals, pas de vianants sí/no, gual adaptat, practicable, no adaptat
 • Senyalització de interseccions + Semàfors
 • Estat del paviments (punts crítics)
 • Aforament de vianants

Mobilitat amb bicicleta

 • Inventari xarxa bicicletes, vies ciclistes
 • Carrers zona 30 aptes per a l’ús de bicicletes
 • Carrils bici (Amplada dels carrils), plataforma única aptes per a bicicletes
 • Aparcaments, característiques i seguretat, obstacles
 • Aforament de bicicletes:

Mobilitat amb transport públic

 • Inventari xarxa de transport públic, línies i parades
 • Tipologia de parades de autobús, estat, accessibilitat, Informació a la parada
 • Carril bus

Mobilitat amb vehicle privat motoritzat

 • Inventari xarxa de vehicles privats motoritzats
 • Jerarquització viaria actual: Accés, Primària, Secundaria, Veïnal
 • Sentits de circulació, amplada i número de carrils, estat del paviment, elements reguladors de la mobilitat
 • Aforaments automàtics i manuals de vehicles
 • Inventari d’oferta d’aparcament, per tipologia de plaça, zona blava, motos, reserves bus hotels, carrega i descarrega, reserves, PMR, taxis, emergències, vehicle elèctric
 • Rotacions d’aparcament i Mesures de velocitat

Mobilitat de mercaderies

 • Inventari de xarxa de distribució urbana de mercaderies
 • Zones de càrrega i descàrrega
 • Comptatges d’ocupació i rotació a zones de càrrega i descàrrega, característiques diferents, fileres llargues.

Enquestes a treballadors

Enquestes a turistes

Enquestes a residents: es realitzaran enquestes telefòniques de mobilitat a residents, durant la primera quinzena d’octubre.

FASE II: Propostes

 1. Propostes d’actuació, programa i indicadors finals

FASE III: Tramitació 

 1. Tramitació del document. Tràmits i modificacions

 

El pla d’Acció que defineix les directrius i les línies estratègiques a partir de les quals es desplegaran els objectius específics i els programes concrets proposats, amb la incorporació del cost d’inversió i manteniment/explotació de les actuacions proposades, per tal de poder valorar que les propostes son assumibles.

El calendari dels treballs es preveu de 18 mesos, amb previsió de la Diagnosi participada per al mes de gener de 2019, i el Pla d’acció per al maig/juny de 2019, i la tramitació del PMUS fins a desembre de 2019.

A continuació podeu veure els plànols (provisionals) en els que s'està treballant.

PLÀNOLS PLA DE MOBILITAT URBANA 2019-2024

Document Actions