Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Promoció Econòmica i Comerç

CONDICIONS PER A L'OBERTURA AL PÚBLIC DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS (Ordre SND/388/2020, de 3 de maig)

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A ESTABLIMENTS I CONSUMIDORS

 
A partir del dilluns 4 de maig, s'inicia el PLA DE DESESCALADA PRESENTAT PEL GOVERN DE L'ESTAT
 
Aquest pla permet en la seva FASE 0 l'obertura dels establiments i locals dedicats a la venda de béns  i/o prestació de serveis professionals, l'activitat dels quals hagués estat suspesa per la declaració de l'estat d'alarma (art. 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de març), excepte aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, sempre i quan segueixin el protocol de treballar amb cita prèvia per a l'atenció individual de la clientela.
 
 • Els locals hauran de disposar de mostrador, mampara o, si no és possible, garantir al màxim la protecció individual, respectant la distància de seguretat de dos metres.
 • L'atenció ha de ser d'un únic client per treballador. No es poden habilitar zones d'espera a l'interior del local.
 • S'establirà un horari d'atenció preferent per a les persones més grans de 65 anys, que haurà de coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectius. 
 
Neteja i desinfecció:
 
 • Caldrà realitzar, com a mínim dos cops al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents, com poms de porta, mostradors, mobles, passamans, màquines dispensadores, terra, telèfons, perxes, carros i cistelles, aixetes, i altres elements similars.
 • Una de les neteges s'haurà de realitzar, de manera obligatòria, al finalitzar el dia.
 • S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixius (1:50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es trobin en el mercat i que hagin estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En el cas que s'utilitzi un desinfectant comercial, es respectaran les indicacions de l'etiqueta.
 • Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de protecció individual (EPIs) utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint després a una neteja de mans.
 • Si en el local o establiment, hi hagués més d'un treballador atenent al públic, les mesures de neteja s'hauran d'extendre a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris.
 • Caldrà procedir cada dia al rentat i desinfecció de la roba de feina i uniformes, que els treballadors hagin utilitzat per estar en contacte amb els clients, en cicles de rentat de 60 a 90 graus centígrads.
 • Cal garantir una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.
 • No s'utilitzaran els lavabos dels establiments per part dels clients (a no ser per un cas de força major, que caldrà procedir a les seva desinfecció posterior, tant de sanitaris, aixetes i poms de la porta).
 • Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, a ser possible amb tapa i pedal, les quals s'hauran de netejar de manera freqüent i com a mínim un cop al dia.
Mesures de protecció i higiene:
 • El titular de l'activitat que es realitzi a l'establiment o local haurà de complir amb les obligacions de prevenció de riscos establertes per la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica, per prevenir el contagi de la COVID-19.
 • Caldrà disposar d'equips de protecció individual (EPIs) adequats al nivell de risc, gels hidroalcohòlics amb activitat virucida per a la neteja de mans, tant per als propis treballadors, com per als clients, a l'entrada de l'establiment  (i quan no sigui possible, aigua i sabó).
 • L'ús de mascaretes serà obligatori, quan no es pugui garantir la seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client, o entre els propis treballadors.
 • La distància entre venedor, proveedor i client mentre duri tot el procés d'atenció, serà de com a mínim un metre si hi ha elements de protecció o barreres, i de dos metres si no hi són.
 • En el cas de serveis on la distància de seguretat interpersonal no és possible, com poden ser perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'hauran d'utilitzar els equips de protecció oportuns que assegurin tant la protecció del treballador com del client. En qualsevol cas, caldrà assegurar el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre, amb marques al terra, utilitzant cartelleria i una bona senyalització. En qualsevol cas, l'atenció als clients no es podrà realitzar de manera simultànea pel mateix treballador (només un únic client per treballador).
 • El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari per a la realització de les compres o rebre la prestació del servei.
 • En el cas d'establiments i locals comercials que tinguin zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l'establiment, per tal d'evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.
 • No es podrà posar a disposició dels clients de productes de prova.
 • En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjament de roba i similars, els emprovadors només podran ser utilitzats per una única persona, i sempre amb la posterior neteja i desinfecció.
 • En el cas que un client s'emprovi una peça de roba que posteriorment no es quedi, el titular de l'establiment haurà d'implementar mesures per tal que la peça sigui higienitzada abans que un altre client se l'emprovi.
Es recomana als establiments portar un control d'agenda on recullin les cites prèvies, per a una possible verificació de control per part de l'autoritat competent.
 
Així mateix, en aquesta Fase 0, es permetrà l'obertura d'establiments d'hostaleria que elaborin menjar per a recollir a l'establiment i consumir a domicili, no permetent-se el consum en el local. El servei de lliurament a domicili ja estava permès amb anterioritat a aquesta fase 0 i pot seguir realitzant-se.
 
Les activitats, l'obertura de les quals ja estaven permeses amb anterioritat a la FASE 0, segueixen obertes en els mateixos termes en que ho estaven fent, i amb les precaucions i mesures de seguretat indicades per les autoritats sanitàries.
 
Recordar que totes aquestes informacions i recomanacions cal tenir-les en compte per al bon desenvolupament del procés de desescalada.
 

Document Actions