Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Promoció Econòmica i Comerç

COVID-19: Oficina de Suport a l'Empresa i Professionals Autònoms

L’Oficina de Suport a l’Empresa  s’encarrega d’assessorar, per telèfon i correu electrònic, a les les empreses i professionals autònoms que sol.licitin informació sobre les noves mesures econòmiques i financeres que s’han posat en marxa des de les diferents administracions públiques per respondre a la situació generada per la crisi sanitària de la COVID-19.
 
Podeu contactar a través:
 
Telèfon:  687 20 94 35

 

Ajuntament de Salou

Persones autònomes i empreses:

 • Ajornament de la data dels càrrecs dels tributs anteriors que estiguin domiciliats, de la següent forma: IVTM i guals es girarà el càrrec el dia 1 d'agost (es feia el dia 4 d'abril). Taxa de residus i IBI es girarà el dia 1 de setembre.
 • Les taxes per ocupació de domini públic (terrasses) i de recollida de residus al comerç queden exemptes de pagament o amb dret a devolució de l'import, des del moment en què l’activitat d’obertura al públic va quedar suspesa i mentre duri l’Estat d’Alarma.   
 • En els tràmits amb els tributs municipals, s’allarga el termini per recórrer o sol·licitar-ne la devolució durant el temps que duri l’Estat d’Alarma.
 • L’Ajuntament facilitarà la realització d’ajornament i/o fraccionament de pagament de tributs, en funció de cada situació concreta.

 

Establiments comercials, de serveis i restauració de Salou

L’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Salou posa en marxa iniciativa ‘Compra Salou’, un directori propi d’establiments comercials i d’empreses del municipi, que dona a conèixer els establiments que fan servei a domicili i tenen comerç electrònic, per tal que la ciutadania salouenca pugui fer les seves compres als negocis de proximitat, des de casa.

El web es pot consultar al següent enllaç: https://comprasalou.com/

i recorda:

 

Ajuts i mesures econòmiques impulsades pel Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya (fes clic aquí)

 

NOVES MESURES DE PROTECCIÓ I PRESTACIONS PER  ALS AUTÒNOMS/ES PER A QUE PUGUIN REACTIVAR EL SEU NEGOCI DESPRÉS DE LA COVID-19

El Govern de l’Estat ha aprovat unes noves mesures de protecció i prestacions als treballadors i treballadores autònomes per la seva reactivació econòmica després de la covid-19. L’objectiu del nou Reial Decret Llei 24/2020 és donar continuïtat i facilitar la recuperació gradual de l’activitat de les empreses un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Aquestes noves mesures es podran sol·licitar a partir de l’1 de juliol.

En aquest nou paquet de mesures, per primera vegada s'estableixen ajudes específiques al colectiu d'autònoms de temporada.

 

Prestació extraordinaria per treballadors de temporada:
 
Beneficiaris: autònoms que l'únic treball en els darrers 2 anys s'hagi desenvolupat en el RETA o en el RETMAR durant els mesos de març a octubre.
 
Requisits:
 
 • Alta i cotitzat en el RETA o en el RETMAR durant un minim de 5 mesos entre març i octubre, en els anys 2018 i 2019.
 • No haver cotitzat mes de 120 dies com a treballador per compte d'altre o assimilat entre 1 de març de 2018 i 1 de març de 2020.
 • No haver desenvolupat activitat ni estat donat d'alta o assimilat durant els mesos de març a juny de 2020.
 • No haver rebut prestació de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, menys si la mateixa fos compatible.
 • No haver obtingut ingressos en 2020 superiors a 23.275€.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes.
Condicions:
 • El periode per sol·licitar la prestació de 27 de juny fins al mes d'octubre de 2020.
 • La prestació tindrà una quantia equivalent al 70% de la base reguladora més l'exempció de les cotitzacions socials.
 • Es podrà començar a meritar amb efectes 1 de juny de 2020, amb una durada màxima de 4 mesos, si es sol·licita en els primers 15 dies naturals de juliol. En cas contrari els efectes es fixen al dia següent de la presentació de la sol·licitud.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador/a en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

No obstant, aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari/ària estigués percebent tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi.

 

On sol·licitar la prestació:
 • A les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o al Institut Social de la Marina.
 • Cal tenir en compte que les resolucions de les entitats gestores reconeixent el dret seran provisionals i que a partir del 31 de gener de 2021 procedirà a la seva revisió.
S'incorpora també com a mesures:
 
Pròrroga de la prestació de cessament d’activitat i treball per compte propi

Les persones autònomes que ja estiguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat poden sol·licitar la pròrroga de la prestació fins al 30/09/2020.

L’accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació al mateix període de l’any 2019. També cal acreditar no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Per a accedir a aquesta prestació ordinària compatible amb l’activitat, no és necessari esperar que acabi el trimestre. Les persones autònomes que estimin que poden ser beneficiaris de la prestació poden sol·licitar-la en qualsevol moment. Posteriorment, es realitzarà una verificació del compliment dels requisits. Les persones autònomes tenen la possibilitat de renunciar a la prestació durant aquests 3 mesos si veuen recuperada la seva activitat.

A partir del 30/9/2020 només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitats si concorren tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social. La persona autònoma, mentre estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

 

Exempció en la cotització a persones autònomes que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament durant l’estat d’alarma

A partir de l’1/7/2020 les persones treballadores autònomes que estiguessin percebent el 30/6/2020 la prestació extraordinària per cessament d’activitat per la declaració de l’estat d’alarma tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb els següents imports:

 • 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol
 • 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost
 • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre

L’exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.


Recordem que la informació donada només te caràcter orientatiu, com sempre recomenem consultar la normativa oficial, en aquest cas  Real Decreto Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial
 
Infografia sobre les prestacions a persones autònomes // Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Infografia sobre les prestacions a persones autònomes // Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 

 

NOU AJUT EXTRAORDINARI PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

 

En data 30 de juliol el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha publicat l’obertura d’una subvenció per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones treballadores, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per la declaració de l’estat d’alarma.

El compromís, entre d’altres, dels beneficiaris de l’ajut és mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

L’import de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es).

El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, per tant, les sol·licituds s’instruiran per ordre de presentació i fins a l’exhauriment del pressupost.

 

Entitats beneficiàries:

Les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d’alta al Regim Especial del Treballador Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a règim alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial Decret 646/2020, del 14 de març.

 

Requisits específics per obtenir la condició d’entitat beneficiària:

 • Ser persona treballadora autònoma o microempresa que ocupi fins a 10 persones treballadores i tinguin un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros.
 • Queden excloses les persones membres d’òrgans d’administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

 

Termini de presentació

S’obre el termini de presentació el 31/07/2020 i restarà obert fins al 30/09/2020 inclòs.

 

Sol·licitud dels ajuts:

És pot fer la sol·licitud a partir del dia 31 de juliol a través de la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquest ajut al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-a-microempreses-i-treballadors-autonoms

 

S’HA PUBLICAT AL BOE, EL DIA  30 DE SETEMBRE DE 2020, EL REIAL DECRET LLEI 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ.

Aquest Reial Decret Llei estableix noves prestacions per cessament d’activitat de treballador autònom i prorroga les anteriors. De manera resumida en 4 punts:

1.- A partir de 1 d’octubre de 2020, els autònoms que es vegin obligats a suspendre la seva activitat per resolució d’autoritat competent com a mesura de contenció del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica per cessament d’activitat extraordinària.

Requisits:

Estar afiliat i en alta mínim 30 dies naturals abans de la data de la resolució de cessament d’activitat.

Estar al corrent de pagament.

Quantia de la prestació:

- El 50% de la base mínima de cotització. Es pot incrementar en un 20% en cas de família nombrosa amb únics ingressos de la unitat familiar per l’activitat suspesa. 40% per persona en cas de dos o mes persones que conviuen i tenen dret a la prestació. Exonerat de l’obligació de cotitzar.

- El dret a la prestació neix des del dia següent a la mesura de tancament d’activitat fins el darrer dia del mes en que s’acordi l’aixecament de la mateixa.

Termini:

- La gestió correspon a les mútues o ISM.

- La prestació ha de sol·licitar-se en els 15 dies des de l’entrada en vigor de la resolució de tancament.

 

2.- A partir de 1 d’octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica per cessament d’activitat extraordinària els autònoms que reuneixen els següents requisits:

Requisits:

Donat d’alta abans 1 d’abril de 2020.

- No tindre dret a la prestació per cessament d’activitat regulada en la disposició addicional quarta.

- Els ingressos del darrer trimestre del 2020 no superin el Salari Mínim Interprofessional.

- Reducció dels ingressos del quart trimestre 2020 de un 50% respecte al primer trimestre de 2020.

Quantia de la prestació:

- El 50% de la base mínima. 40% per persona en cas de dos o mes persones que conviuen i tenen dret a la prestació. Exonerat de l’obligació de cotitzar.

- Meritació des de 1 d’octubre amb un màxim de 4 mesos si es sol·licita dins dels primers 15 dies naturals d’octubre. En cas contrari, des del primer dia del mes següent a la sol·licitud i en tot cas la duració no pot excedir del 31 de gener de 2021.

- La gestió correspon a les mútues o ISM.

  

3.- Prestació extraordinària per cessament d’activitat de treballadors de temporada.

Autònoms que en els darrers dos anys han desenvolupat la seva activitat de juny a desembre.

Requisits:

- Donat d’alta i cotitzat com a treballador per compte propi un mínim de quatre mesos en el període de juny a desembre en cadascú dels anys 2018 i 2019.

- No estar d’alta com a treballador per compte aliena més de 120 dies entre 1 de juny de 2018 i 31 de juliol de 2020.

- No haver desenvolupat activitat del 1 de març al 31 de maig de 2020.

- No haver percebut prestació de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, menys si aquesta era compatible amb l’activitat.

- No haver obtingut en 2020 ingressos superiors a 23.275€.

Quantia de la prestació:

- 70% de la base mínima de cotització.

- Meritació d’1 d’octubre amb un màxim de 4 mesos sempre que es presenti dins els 15 primers dies naturals d’octubre.

- Sense obligació a cotitzar.

- La gestió correspon a les mútues o ISM.

Termini:

- Des de 1 d’octubre fins gener de 2021.

 

4.- Prorroga. La disposició addicional quarta estableix tant la prorroga com el dret a la prestació, de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi regulada en l’article 9 del RDLL 24/2020 de 26 de juny, sempre que compleixen amb els requisits establerts.

L’accés a aquesta prorroga, o en el seu cas, a la prestació, exigirà acreditar una reducció en la facturació en el quart trimestre de 2020 de mínim un 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no superar en aquest trimestre de 2020 rendiments nets superiors a 5.818,75€.

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins a 31 de gener de 2021.

 

A banda s’estableixen les següents novetats en matèria dels ERTOs:

- Es prorroguen automàticament fins el 31 de gener de 2021 tots els ERTOs per força major.

- Es mantenen les condicions dels ERTOs per causes econòmiques, tècniques organitzatives o de producció vigents i s’estableixen especialitats pels iniciats a partir de l’1 d’octubre.

- Es mantenen les condicions dels ERTOs per Rebrot i s’estableixen les exempcions aplicables a partir de 1 d’octubre.

- Es regulen noves figures: ERTOs PER IMPEDIMENT i LIMITACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT.

Recordem que la informació donada només te caràcter orientatiu, com sempre recomenem consultar la normativa oficial, en aquest cas  https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/30 de 29 de setembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

 

REGISTRE AJUTS TREBALL AUTÒNOM

 

AJUTS DE 500 EUROS ALS SECTORS QUE HAN ESTAT OBLIGATS AL TANCAMENT

 

L’Ajuntament de Salou destina ajuts econòmics de 500 euros per a la reobertura de l’activitat econòmica de diversos sectors econòmics afectats per la pandèmia de la COVID-19, arran la suspensió temporal de l’activitat com a mesura per a la contenció.

El Consistori preveu consignar uns 100.000 euros entre totes les empreses beneficiàries, amb un import màxim de 500 euros.

Cal dir que aquesta quantia destinada serà finançada amb càrrec a l'aplicació pressupostària, existint, per tant, consignació adequada i suficient en el pressupost.

Aquest ajut s’adreça, exclusivament, als sectors de l’hostaleria i la restauració, els centres d’estètica i bellesa, els centres esportius i activitats docents no reglades, que van estar obligats al tancament, en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adoptaven noves mesures de salut pública per a la contenció del brot de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya, i que ara reobren la seva activitat i han de mantenir-la oberta, a partir del progressiu aixecament de les restriccions, fins al 10 de gener de 2021. Per tal de beneficiar-se de dit ajut, la reobertura es comprovarà acreditant factures o mitjançant una inspecció visual.

Queden excloses empreses amb més de 50 treballadors, activitats que pertanyin a grans empreses, administracions públiques, organismes autònoms, empreses públiques i altres ens públics i les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l'Ajuntament, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria, i fins el dia 26 de febrer de 2021, com a data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció i de justificació dels seus requisits.

Document Actions