Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

Beneficis fiscals

Beneficis fiscals

Exempcions o bonificacions

Les ordenances fiscals contenen diferents beneficis fiscals, ja siguin exempcions o bonificacions en el pagament dels diferents tributs i preus públics.

En aquest DOCUMENT podreu consultar la setantena de beneficis fiscals que preveu l'administració local dins el PROGRAMA DE MESURES ANTICRISI.

Com sol·licitar els beneficis fiscals?

Per poder acollir-se a qualsevol dels beneficis fiscals s'ha de presentar una instància genèrica a través de l'Oficina Virtual o bé presencialment a l'OAC.

 

Consulta alguns dels beneficis fiscals:

Us destaquem alguns dels beneficis fiscals dels principals tributs municipals que manté l'Ajuntament de Salou.


Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • Bonificació del 100% a l’IVTM pels vehicles de motor elèctric i 75% als vehicles amb tecnologia híbrida.
 • Bonificació del 25% a l’IVTM pels vehicles destinats al transport públic (taxis).

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

 • Bonificació fins un 50% de l’impost de construcció i obres per la construcció d’habitatges de protecció oficial.
 • Bonificació fins un 95% de l’impost de construcció i obres per la remodelació d’edificis d’interès social, cultural, històric i/o artístic (obres d’adaptació per mobilitat reduïda, instal·lacions de llocs de càrrega per a vehicles elèctrics).
 • Bonificació fins a un 95% de l’ICIO per a obres de rehabilitació (inclou les d’aprofitament energètic) i arranjament de les façanes en zones urbanes consolidades sotmeses a un pla de millora urbana.
 • Bonificació fins a un 50% de l’ICIO per a obres de rehabilitació (inclou les d’aprofitament energètic) i arranjament de façanes d’edificis d’antiguitat superior a 25 anys.

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

 • Exempció per a persones jurídiques de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) durant els 2 primers anys de l’inici d’una nova activitat al municipi.
 • Exempció permanent de l’IAE per a persones físiques.
 • Bonificació IAE fins un 50 % a les empreses que generin nous llocs de treball. No pot concórrer conjuntament amb els ajuts del punt 1.27

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)

 • Bonificació de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana en els casos de transmissió per causa de mort. Bonificació del 75% de la quota de l’impost corresponent a l’habitatge habitual del causant als descendents i adoptats, i/o ascendents i adoptants, en primer grau de consanguinitat. 
 • Exempció de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana en un 100% per les causes de dació de pagament en l'habitatge habitual al deutor hipotecari davant l’entitat bancària. S’amplia a les dacions al SAREB i a immobiliàries bancàries.

 

 

 

Document Actions