Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS

martes 27 mayo 2008

RESOLUCIÓ
FETS


1. El 8 d'abril de 2008, la Junta de Govern local, aprova les bases específiques que regeix el procediment selectiu, per a la provisió d'un lloc de treball d'enginyer tècnic d'obres públiques interí/ina.

2. El 16 d'abril de 2008, per decret alcaldia núm. 1719, es convoca un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió d'aquest lloc de treball.

3. El 12 de maig 2008, finalitza el termini de presentació d'instàncies per a participar en el procediment.

FONAMENTS DE DRET

1. Articles de 55 a 61, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, determina el caràcter obert i lliure concurrència, respectant els principis de mèrit, capacitat, publicitat i objectivitat d'acord al perfil del lloc de treball convocat, així com altres especificacions a tenir en consideració per la selecció del personal funcionari.

2. L'article 59.5 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 2007, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, quant a la publicació dels actes administratius.

3. L'article 31, 35 a 40 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

4. Disposició Addicional quarta i article 32 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

Vista la proposta del regidor de governació, l'Alcalde-President RESOLC:

1. Aprovar, si s'escau, la llista provisional dels aspirants del procediment selectiu per a la provisió d'un lloc de treball d'enginyer tècnic d'obres públiques interí, segons l'annex I, de la resolució, elevant-se a definitiva si no es produeixen esmenes, sense necessitat de nou acord i de nova publicació.

2. Publicar aquesta resolució al Tauler Edictes, a la plana web, www.salou.org i al BOPT, concedint-los un termini de 10 dies naturals per a subsanacions i possibles reclamacions.

3. Donar compte a la propera comissió informativa de serveis interns.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar a partir des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Salou, 13 de maig de 2008
Així ho mano i ho signo En dono fe

L'alcalde-president El secretari generalAntonio Banyeres Sabras Francisco Alijo Moyano


ANNEX ILLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I D'EXCLOSOS AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ CONVOCAT PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES INTERÍ

ADMESOS

NO EXEMPTS de realitzar la prova de català:

CapEXEMPTS de realitzar la prova de català: dia 28.05.2008 a les 9.00 hores, a l' Ajuntament de Salou, al Passeig 30 d'Octubre, núm 4.

COGNOMS I NOM NIF
FERRAS SEGURA DAVID 46819588Y
HERNANDEZ TRAVE M.CARME 46657111R
EXCLOSOS

NO HI HA CAP EXCLÒS
Document Actions