Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

OFERTA PUBLICA

viernes 11 abril 2003


AJUNTAMENT DE SALOU

ARQUITECTE TÈCNIC

CONVOCA PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN ARQUITECTE TÈCNIC PER A L'AJUNTAMENT DE SALOU.

Objecte de la convocatòria:

És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant el sistema de Concurs-Oposició, d'un lloc de treball d'Arquitecte Tècnic, a jornada complerta, per mitjà d'un contracte laboral d'obra o servei determinat, pel departament de llicències i disciplina urbanística.

Presentació de sol·licituds:

En tots els casos, es dirigiran a l'Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Salou i es presentaran des del dia 24 de març fins el dia 2 d'abril de 2003, inclosos, en horari d'oficina (de 9:00 a 14:00 hores), al registre general de la Corporació (C/ Llobregat 1-3).
Junt amb la instància, els aspirants hauran d'acompanyar fotocòpia del DNI o targeta o document d'identificació equivalent, currículum vitae acompanyats dels mèrits al·legats mitjançant originals o fotocòpies compulsades, justificant acreditatiu del nivell C de català (en cas de posseir-lo) i els drets d'examen que s'estableixen en 20 '.

Requisits:

S'han de reunir tots els requisits que s'especifiquen a les bases generals que han de regir les convocatòries i procediments de selecció i provisió de les places de funcionaris i llocs de treball laboral inclosos a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Salou, les quals han estat aprovades per la Comissió de Govern, en sessió de data 10 de febrer de 2003 i també estar en possessió de la diplomatura d'arquitecte tècnic o equivalent.

Procés selectiu:

La selecció dels aspirants pel lloc de treball descrit més amunt, tindrà lloc el proper dia 14 d'abril de 2003, a les 9:00 hores, a l'Ajuntament de Salou, carrer Llobregat 1-3.

Exercicis del procés selectiu:

Els exercicis que composaran el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, la puntuació d'aquestes proves així com la resta d'incidències estan recollides a les bases que regeixen la present convocatòria i que es troben exposades al tauler d'anuncis de la Corporació.

Salou, 21 de març de 2003

L'ALCALDE,
Esteve Ferran Ribera

Podreu consultar les bases a:

http://www.salou.org/bases2003/bases_arquitecte_tecnic_2003.pdf

AUXILIAR ADMINISTRATIU

L'Alcaldia-Presidència, per decret núm.871/2003, d'11 de març, ha resolt convocar el procediment de selecció per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu a què fa referència l'oferta d'ocupació pública de l'any 2003, de conformitat amb les bases que tot seguit es transcriuen i que es poden consultar a la pàgina web d'aquest Ajuntament www.salou.org, les quals han estat aprovades per la Comissió de Govern en sessió de data 10.03.2003

El Termini de presentació d'instàncies serà des del dia 12 d'abril fins al 2 de maig de 2003.

Podreu consultar les bases a:

http://www.salou.org/bases2003/bases_auxiliars_administratius_2003.pdf

Document Actions