Portal toolbar

Revisió del POUM

El POUM

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta, directament, al conjunt de la població de Salou i el seu entorn immediat.

Correspon als plans d’ordenació urbanística, entre d'altres aspectes:

  • Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
  • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  • Definir l’estructura general que cal aportar per a l’ordenació urbanística del territori.
  • Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  • Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.

El POUM defineix diferents aspectes de la ciutat com ara els seus carrers, els seus edificis, parcs i equipaments, però, també, el seu entorn rural i la seva relació física amb els municipis veïns.

El POUM fa previsions i estableix regulacions en matèries que afecten, d’una manera o d’una altra, tots els veïns de la ciutat: ordenació dels espais públics (carrers, places, etc.) i de les construccions, habitatge, infraestructures, equipaments públics (escoles, centres de salut,…), patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais lliures i zones verdes i protecció del medi natural. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial); i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

La legislació urbanística vigent estableix, amb precisió, el procediment de tramitació del planejament i fixa uns mecanismes de participació de la ciutadania i de les institucions durant el procés d’elaboració del document.

Aquests mecanismes tenen com a objectius:

a) Possibilitar la participació, pel fet que el planejament incideix en la regulació de la propietat privada i condiciona el futur desenvolupament de la qualitat de vida, i

b) Contribuir a donar una legitimitat democràtica als plans, com també influir-ne en l’eficàcia, que s’ha de veure afavorida pel fet del coneixement de la norma.

Quines fases té el POUM?

Per què es revisa el POUM?

El dia 27 d'octubre de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Salou va adoptar l’acord d’inici del procés de redacció de la Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquesta decisió es fonamenta, principalment, en els següents motius:

 

  • Esgotament del POUM anterior

El POUM vigent es va aprovar en data 1 d’octubre de 2003 i es va publicar al DOGC de data 19 de desembre del mateix any.

Havent passat 18 anys des de la seva entrada en vigor, gran part d’aquell planejament ja s’ha desenvolupat i executat, i el que resta per desenvolupar cal replantejar-lo, posant la mirada a les actuals necessitats de la població, que, des de llavors fins ara, ha crescut considerablement, passant d’una població al voltant de 17.000 habitants, al 2003, als gairebé 30.000 habitants, actualment.

 

  • Resposta a nous reptes

Els canvis socioeconòmics que s’estan succeint a nivell global, obliga al planejament general a adaptar-s’hi, si bé la revolució tecnològica i les previsions dels efectes negatius del canvi climàtic fan que els escenaris amb horitzó a llarg termini siguin incerts. En aquest sentit, i no sent previsible un increment molt elevat de la població, no es planteja un planejament molt extensiu, sinó que es planteja un POUM de transició entre la situació actual i futura, com a pont per adoptar certes mesures que, durant aquests anys, ens facin ser més competitius, més sostenibles i ens ajudin a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

 

  • Modificacions no refoses

Ens trobem davant un document que ha sofert, aproximadament, 50 modificacions, pel què, per tal d’una millor comprensió, es fa necessari fer una refosa del text normatiu vigent, millorant la tècnica legislativa i evitant haver de remetre’ns a diferents documents, la qual cosa pot comportar a confusions innecessàries.

 

  • Modificació de la legislació i planejament superior

Des de l’aprovació del POUM, a l’any 2003, s’han succeït nombrosos canvis legislatius, que afecten, no només a l’urbanisme, sinó a tota una sèrie de matèries sectorials que incideixen, transversalment, a la ciutat, les quals s’han d’introduir en la normativa del planejament municipal. A més, caldria adaptar el POUM al planejament superior, com ara els Plans territorials i els Plans directors, que s’han anat aprovant durant aquests anys, i a aquells altres que, actualment, estan en tramitació i que de ben segur entraran en vigor abans de l’aprovació de la present revisió.

 

  • Actualització cartografia

Finalment, la cartografia de base sobre la que es va realitzar el POUM 2003 ha quedat obsoleta i no representa, en la majoria del territori, la realitat física actual, fet que comporta una contínua problemàtica en la seva gestió.

Cal, per tant, una actualització de la base cartogràfica, tant per ajustar-se a la realitat, com per adequar-se als formats requerits pels tràmits que utilitzen noves tecnologies.

A la vegada, facilitarà la comunicació i transparència de la informació urbanística al ciutadà.

 

Cal per tant, un nou instrument que serveixi per ordenar el creixement i desenvolupament sostenible del municipi, a curt i mig termini, i que estableixi eines de transformació urbana pel futur immediat de Salou.

Estat del tràmit

FORMULACIÓ

DATES

1. INICI  
Acord de Ple d’inici dels treballs 27/10/2021
Acord de Ple d’aprovació del Programa de Participació Ciutadana 27/10/2021
2. ANÀLISI  
3. DIAGNOSI  
4. CRITERIS I OBJECTIUS  
5. AVANÇ DE POUM  
Informació pública  
6. REDACCIÓ DOCUMENT APROVACIÓ INICIAL  

APROVACIÓ

 
1. APROVACIÓ INICIAL  

Acord de Ple d’aprovació Inicial

 

Període d’Informació Pública per a la presentació d’al·legacions

 

Sol·licitud informes Organismes Sectorials

 

2.APROVACIÓ PROVISIONAL

 

Resolució de les al·legacions

 

Redacció del Document per aprovació provisional amb la incorporació de les modificacions que resultin de l’estimació de les al·legacions i de les prescripcions dels informes dels Organismes sectorials

 
 

Acord de Declaració ambiental estratègica per part del Departament de Territori i sostenibilitat

 

Sol·licitud informe a CTUT (Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona)

 
 

Acord de Ple d’aprovació provisional

 

3.APROVACIÓ DEFINITIVA

 

Acord de la Comissió territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona

 

PUBLICACIÓ

 

Document Actions