Portal toolbar

Revisió del POUM

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta, directament, al conjunt de la població de Salou i el seu entorn immediat.

Correspon als plans d’ordenació urbanística, entre d'altres aspectes:

  • Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
  • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  • Definir l’estructura general que cal aportar per a l’ordenació urbanística del territori.
  • Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  • Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.

El POUM defineix diferents aspectes de la ciutat com ara els seus carrers, els seus edificis, parcs i equipaments, però, també, el seu entorn rural i la seva relació física amb els municipis veïns.

El POUM fa previsions i estableix regulacions en matèries que afecten, d’una manera o d’una altra, tots els veïns de la ciutat: ordenació dels espais públics (carrers, places, etc.) i de les construccions, habitatge, infraestructures, equipaments públics (escoles, centres de salut,…), patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais lliures i zones verdes i protecció del medi natural. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial); i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

La legislació urbanística vigent estableix, amb precisió, el procediment de tramitació del planejament i fixa uns mecanismes de participació de la ciutadania i de les institucions durant el procés d’elaboració del document.

Aquests mecanismes tenen com a objectius:

a) Possibilitar la participació, pel fet que el planejament incideix en la regulació de la propietat privada i condiciona el futur desenvolupament de la qualitat de vida, i

b) Contribuir a donar una legitimitat democràtica als plans, com també influir-ne en l’eficàcia, que s’ha de veure afavorida pel fet del coneixement de la norma.

Document Actions