Portal toolbar

Revisió del POUM

Per què es revisa el POUM?

El dia 27 d'octubre de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Salou va adoptar l’acord d’inici del procés de redacció de la Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquesta decisió es fonamenta, principalment, en els següents motius:

 

  • Esgotament del POUM anterior

El POUM vigent es va aprovar en data 1 d’octubre de 2003 i es va publicar al DOGC de data 19 de desembre del mateix any.

Havent passat 18 anys des de la seva entrada en vigor, gran part d’aquell planejament ja s’ha desenvolupat i executat, i el que resta per desenvolupar cal replantejar-lo, posant la mirada a les actuals necessitats de la població, que, des de llavors fins ara, ha crescut considerablement, passant d’una població al voltant de 17.000 habitants, al 2003, als gairebé 30.000 habitants, actualment.

 

  • Resposta a nous reptes

Els canvis socioeconòmics que s’estan succeint a nivell global, obliga al planejament general a adaptar-s’hi, si bé la revolució tecnològica i les previsions dels efectes negatius del canvi climàtic fan que els escenaris amb horitzó a llarg termini siguin incerts. En aquest sentit, i no sent previsible un increment molt elevat de la població, no es planteja un planejament molt extensiu, sinó que es planteja un POUM de transició entre la situació actual i futura, com a pont per adoptar certes mesures que, durant aquests anys, ens facin ser més competitius, més sostenibles i ens ajudin a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

 

  • Modificacions no refoses

Ens trobem davant un document que ha sofert, aproximadament, 50 modificacions, pel què, per tal d’una millor comprensió, es fa necessari fer una refosa del text normatiu vigent, millorant la tècnica legislativa i evitant haver de remetre’ns a diferents documents, la qual cosa pot comportar a confusions innecessàries.

 

  • Modificació de la legislació i planejament superior

Des de l’aprovació del POUM, a l’any 2003, s’han succeït nombrosos canvis legislatius, que afecten, no només a l’urbanisme, sinó a tota una sèrie de matèries sectorials que incideixen, transversalment, a la ciutat, les quals s’han d’introduir en la normativa del planejament municipal. A més, caldria adaptar el POUM al planejament superior, com ara els Plans territorials i els Plans directors, que s’han anat aprovant durant aquests anys, i a aquells altres que, actualment, estan en tramitació i que de ben segur entraran en vigor abans de l’aprovació de la present revisió.

 

  • Actualització cartografia

Finalment, la cartografia de base sobre la que es va realitzar el POUM 2003 ha quedat obsoleta i no representa, en la majoria del territori, la realitat física actual, fet que comporta una contínua problemàtica en la seva gestió.

Cal, per tant, una actualització de la base cartogràfica, tant per ajustar-se a la realitat, com per adequar-se als formats requerits pels tràmits que utilitzen noves tecnologies.

A la vegada, facilitarà la comunicació i transparència de la informació urbanística al ciutadà.

 

Cal per tant, un nou instrument que serveixi per ordenar el creixement i desenvolupament sostenible del municipi, a curt i mig termini, i que estableixi eines de transformació urbana pel futur immediat de Salou.

Document Actions