Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Ajuntament

QUÈ ÉS L'OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR?

L'OMIC de Salou s'estableix com a un servei municipal depenent de la Regidoria de Comerç, Mercats, Consum i Promoció Econòmica, que a partir d'una atenció directa i gratuïta al ciutadà, garanteix la protecció i la defensa dels drets dels consumidors i usuaris del municipi.

OMIC

La nostra OMIC va ser creada a l'any 1992, a l'empara del que s'estableix a l'article 51 de la Constitució Espanyola, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i a la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor de Catalunya.

Actualment, les relacions de consum es regeixen per la Llei 20/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya i al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pe qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Aquest ventall de lleis ha permès disposar d'un sistema de protecció dels consumidors i usuaris que, a partir del reconeixement d'uns drets bàsics, permet desenvolupar legislacions específiques referents a qüestions fonamentals per la vida diària.

CONSULTA EL TRÍPTIC DE L'OMIC (fes clic aquí)

COM DEMANAR CITA PRÈVIA A L'OMIC?

 • On line: a través de la Seu Electrònica Salou > cita prèvia OMIC
 • Presencialment: a l'OAC (planta baixa de l'Ajuntament)
 • Telèfon: 977 30 92 14

QUINS SÓN ELS DRETS DELS CONSUMIDORS?

 • Dret a la protecció de la salut i a la seguretat.
 • Dret a la informació.
 • Dret a la protecció dels interessos econòmics.
 • Dret a l'educació en matèria de consum.
 • Dret a la representació, a la consulta i a la participació.
 • Dret a la protecció jurídica i a la reparació de danys.

 

PER A QUÈ SERVEIX L'OMIC?

 • Per a atendre les consultes que formulin els ciutadans sobre la compra de béns i la utilització de serveis.
 • Per a rebre reclamacions, denúncies i queixes dels consumidors i usuaris, analitzar-les, tramitar-les i, en el seu cas, remetre-les als organismes competents per a la seva resolució.
 • Per a mediar, intentant que empresa/establiment i usuari arribin a un acord amistós, aconseguint-se una solució pràctica, ràpida i efectiva per ambdues parts. D'acord amb el que s'estableix a l'art. 10.2 del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, us informem que la persona mediadora a l'OMIC de Salou és la funcionària Lluïsa Bonet Folch.
 • Per a col.laborar amb la Junta Arbitral de Consum de Catalunya en relació a aquells temes que s'hagin sotmès a un arbitratge de consum.
 • Per a indicar les funcions i direccions d'altres organismes i entitats, públiques o privades, relacionades amb el consum.
 • Per a realitzar tasques de formació i informació en matèria de consum.

 

QUI POT UTILITZAR L'OMIC DE SALOU?

 • Les persones domiciliades al municipi, que comprin bens o contractin serveis, com a destinataris finals.
 • No podran presentar reclamacions ni denúncies davant de l'OMIC aquelles persones que adquireixin emmagatzemin, utilitzin o consumeixin béns o serveis que s'incorporen al procés de producció o revenda dintre de l'activitat industrial o comercial de l'empresa, sense ser destinataris finals.

 

CAL TENIR EN COMPTE QUE... L'OMIC NO POT INTERVENIR:

 • En temes que afectin a les relacions privades entre particulars o entre empreses.
 • En qüestions iniciades a la via judicial o sobre les quals ja hagi recaigut sentència ferma.
 • Tots aquells temes que no vinguin derivats d'una relació de consum.

 

COM ES POT FER UNA CONSULTA

Amb cita prèvia, a través de la Seu Electrònica, o trucant-nos per telèfon al 977 30 92 14. L'horari d'atenció al públic generalment és dimarts i dijous d'11:00 h. a 14:00 h., però sempre amb cita prèvia.

 

QUÈ S'HA DE FER PER PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ O DENÚNCIA?

 1. Omplir el model de queixa/reclamació/denúncia i la sol·licitud d'arbitratge tenint molt en compte que:
 • És molt important omplir totes les dades, tant del reclamant com de l'empresa o establiment reclamat i acreditar la reclamació prèvia a l'empresa així com la seva resposta o que s'ha esgotat el termini d'1 mes sense resposta.
 • Cal fer una descripció clara i concisa dels fets que han donat lloc a la reclamació o denúncia.
 • És imprescindible que especifiqueu què és exactament el que demaneu (pretensions): reparació d'un producte o servei, canvi d'un producte, devolució d'alguna quantitat...
 • Tota reclamació o denúncia ha d'anar acompanyada de la documentació que acrediti els fets (factures, tiquet, rebut, contractes, publicitat...).
 1. Presentar la instància, degudament omplerta i acompanyada de la fotocòpia de la documentació acreditativa dels fets, al Registre general de l'Ajuntament en horari de 8:30h a 14:00h o accedint a l'oficina virtual de la web si disposeu de signatura electrònica.

 

ALGUNS CONSELLS PRÀCTICS

 1. Abans de Consumir
 • En general, abans de comprar un producte o utilitzar un servei és convenient comparar les diferents ofertes d'acord amb la relació qualitat-preu que ofereixen i les vostres necessitats. Trieu el més adient.
 • No us deixeu influir només per la publicitat a l'hora d'adquirir un producte o sol.licitar un servei. Comproveu que allò que s'anuncia és allò que realment s'ofereix. En cas contrari seria publicitat enganyosa, denunciable davant els organismes administratius competents.
 • Llegiu les etiquetes abans d'adquirir un producte i també posteriorment, per tal de conservar-lo millor i fer-ne un ús òptim. Les etiquetes identifiquen el que es compra, informen sobre les característiques, la marca, el nom del fabricant, envasador o distribuïdor, la composició, les instruccions d'ús i altres advertiments segons el tipus de producte que es tracti.
 • L'obligatorietat d'exhibir els preus dels productes per part de qui els ofereix al mercat us ajudarà a informar-vos de quant us costarà i podreu triar millor. Els preus anunciats inclouen, si no es diu explícitament el contrari, tota mena d'impostos i despeses aplicables.
 • Sol·liciteu sempre pressupost per escrit, en la prestació d'un futur servei i exigiu el compliment dels treballs que s'hi detallen. El pressupost és un document que detalla els treballs que estan previstos de realitzar amb el preu corresponent.
 1. A l'hora de consumir.
 • Exigiu factura i guardeu-la el temps que calgui, segons el producte o servei adquirit. La factura és un document que ens indica allò que s'ha comprat, quant s'ha pagat, on, quan, com i a qui. És un document bàsic per poder justificar el pagament d'un producte o servei i, al mateix temps us servirà per poder exigir els vostres drets en cas d'algun problema.
 • Llegiu detingudament els contractes abans de signar-los, especialment la lletra menuda. Si alguna part del contracte no la veieu clara, consulteu abans de signar. Un cop signat el contracte exigiu-ne còpia per tenir-ne constància. El contracte és un document on per escrit s'estableixen una sèrie de drets i obligacions als quals es comprometen les parts que signen.
 1. Després de consumir.

En l'adquisició de béns de naturalesa duradora (electrodomèstics, calderes, aparells de ràdio o televisió...) guardeu la factura, i si us ofereixen una garantia addicional exigiu que us la formalitzin per escrit , la qual us donarà dret a les reparacions necessàries durant el període de vigència, de forma totalment gratuïta.

 • Guardeu l'escrit de garantia segellat pel productor o subministrador del bé durant el període de vigència.
 • Si durant el període de garantia heu de fer reparar el producte, demaneu un comprovant de la reparació (albarà d'entrega i de posterior recollida del producte), malgrat que sigui gratuïta, per tal de tenir-ne constància.
 • Recordeu que les reparacions d'aparells d'ús domèstic i les de vehicles automòbils tenen legalment una garantia de tres mesos.

Si hi ha cap problema heu d'adreçar-vos a l'empresa i, si és necessari, presenteu-li una reclamació. L'empresa us ha de contestar en un termini d'un mes. Si passat aquest termini no us han solucionat el problema o no us han contestat, adreceu-vos a l'OMIC.

També et recomanem...

Comprar a establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Per a més informació:

Document Actions