Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Servei d'Ocupació Municipal

L’Ajuntament de Salou convoca un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de tècnic / a mitjà / na del Servei de RRHH, Organització i Qualitat

dimecres 08 gener 2020

Per prendre part en aquesta convocatòria, cal tenir una diplomatura o el grau en Relacions Laborals, Graduat Social o equivalent; el certificat del nivell C de català; un certificat de nivell superior de castellà i un annex de declaració de mèrits

Les instàncies es poden presentar a partir d’avui, 8 de gener, i fins al 27 de gener, ambdós dies inclosos

 

L’Ajuntament de Salou convoca un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na del Servei de Recursos Humans, Organització i Qualitat.

Per  prendre  part  en  aquesta  convocatòria,  els  aspirants  han  de  complir  els  requisits següents, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds: cal ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o  nacionals de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea; és necessari haver complert 16 anys; és requisit haver obtingut la titulació de diplomatura o grau en Relacions Laborals, graduat social o qualsevol altra acreditada com equivalent; presentar un certificat de nivell C de català i un certificat de nivell superior de castellà; i finalment, presentar el DNI o equivalent i el currículum vitae.

Les funcions d’aquest lloc de treball són: coordinar i validar la realització de les nòmines i Tc’s dels empleats públics de l’Ajuntament. Coordinar la contractació laboral i el nomenament del personal funcionari de l’Ajuntament, així com les seves variacions. Gestionar el control de l’execució i elaboració de les partides pressupostàries del capítol 1 del pressupost municipal. Elaboració de decrets i altres documents tècnics en la gestió de tots els procediments del servei de RRHH. Assessorament i tramitació de prestacions de la Seguretat Social. Assessorament tècnic en la gestió de la funció pública local, així com del personal laboral al seu servei. Controlar la gestió dels instruments d’ordenació de RRHH de l’Ajuntament. I altres que se li encomanin relacionades amb el seu lloc de treball.

El procés de selecció comptarà amb dues fases: la fase d’oposició i la fase de concurs. Durant la primera fase d’oposició, es realitzarà una prova de coneixements de la llengua catalana, equivalent al nivell C1 de la Junta Permanent de Català (excepte els candidats que ja han acreditat el nivell C); una prova de coneixements de la llengua castellana de nivell superior (excepte els aspirants que tenen la nacionalitat espanyola); la defensa d’un treball memòria i una prova pràctica que consistirà en el desenvolupament, per escrit, d’un supòsit pràctic, vinculat amb les funcions pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria. D’altra banda, durant la fase de concurs, es donarà un termini als aspirants que han superat tota la fase d’oposició perquè aportin els originals de tota la documentació de mèrits que han al·legat, a l’annex de declaració responsable de mèrits que van presentar juntament amb la instància de participar en aquest procés selectiu.

Les instàncies per inscriure’s a la borsa de treball es podran presentar a partir d’avui dimecres, 8 de gener, i fins al 27 de gener, ambdós dies inclosos, i requeriran la següent documentació: un annex de declaració de mèrits, el certificat del nivell C de català, el certificat del nivell superior de castellà i la diplomatura o el grau en Relacions Laborals, Graduat Social o equivalent.

Tota la informació d'aquesta convocatòria està publicada al Taulell d'Anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Salou, que es pot consultar a través del següent enllaç: https://seu.salou.cat/siac/DetalleTablon.aspx?id=3566

 

Document Actions