Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Acció Social obre el termini de presentació de sol•licituds per tramitar els ajuts a les hipoteques i lloguers per al 2012

Fins el dia 14 de maig es poden registrar les sol•licituds i aportar la documentació requerida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

divendres 27 abril 2012

La regidoria d’Acció Social a través del Servei d’Informació de l’Habitatge Social i l’Espai Municipal d’Atenció Social obre aquest nou període d’ajuts per a l’habitatge corresponents a l’any 2012 i adreçat a la ciutadania de Salou. Fins al 14 de maig, tots els interessats/des poden presentar les seves sol·licituds a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), és a dir al vestíbul de l’Ajuntament de Salou en horari: de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:30h. Pedro Lavilla, regidor d’Acció Social, va destacar "la importància del Servei de l’Habitatge Social, per ser un punt de referència i de servei per a les famílies de Salou que ho necessitin”. Entre els requisits per poder ser beneficiari de l’Ajut a les hipoteques o lloguers tenim els següents:

La persona sol·licitant ha de tenir 18 anys o més d’edat.

La persona sol·licitant ha de portar com a mínim 5 anys empadronat/da al municipi de Salou, de forma continuada i ininterrompuda i en el moment que es presenta la sol·licitud de l’ajut. És imprescindible que el padró estigui regularitzat.

La persona sol·licitant, ni cap altra del nucli de convivència, no ha de tenir deutes amb l’Ajuntament, ni amb la Seguretat Social ni tampoc amb l’Agència Tributària.

La persona sol·licitant ha de demostrar una font d’ingressos regular de 6 mesos com a mínim.

La persona sol·licitant, ni cap altre membre del nucli de convivència, no pot ser titular de cap altre bé immoble.

L’habitatge objecte de l’ajut haurà de ser destinat a l’habitatge habitual.

La hipoteca o el contracte de lloguer, haurà d’estar a nom del sol·licitant, i l’habitatge no podrà ser llogat o destinat a cap activitat industrial, mercantil o de serveis.

Per altra banda, la persona sol·licitant ha d’aportar la següent documentació (sempre amb l’original i la fotocòpia). Si és per tramitar l’ajut a la hipoteca  2012:

-DNI i/o NIE de tots els membres que formen la unitat de convivència.

-Original i fotocòpia del crèdit hipotecari.

-Original i fotocòpia de tots els rebuts pagats de l’hipoteca de l’any 2012, fins el moment de la presentació de la sol·licitud.

-Vida laboral actualitzada de tots els integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys. En el cas de persones que no hagin estat mai d’alta a la Seguretat Social, certificat negatiu. Telèfon on sol·licitar-la: 901 502 050.

-Resolució d’aprovació de les pensions (tant contributives com no contributives) o prestacions per desocupació de tots els integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys (carta de l’INEM on es reconeixen els dies d’atur). Si no es rep la prestació, cal un certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya on es certifiqui que no es percep cap prestació.

-Declaració de renda de l’any 2010 o, en el cas de no fer-la, certificat d’imputacions de l’agència tributària, corresponent a l’any 2010.

-Si és el cas, document acreditatiu de la família monoparental.

-Si és el cas, document acreditatiu de la persona jubilada.

Fotocòpia llibreta d’estalvis on surti el número de compte bancari on s’ha d’ingressar la subvenció i que sigui titular la persona que sol·licita l’ajuda.

Si és per tramitar l’ajut al lloguer 2012 s’ha d’aportar la següent documentació (original i fotocòpia):

-DNI i/o NIE de tots els membres que formen la unitat de convivència.

-Llibre de família (si hi ha menors d’edat a la unitat de convivència).

-Original i fotocòpia del contracte de lloguer. El sol·licitant de l’ajuda ha de ser titular del contracte de lloguer. Hi hauran de constar les dades del propietari/ propietària, del llogater/a, de la durada ( mínim 12 mesos) de la quota mensual a pagar, l’adreça de la vivenda i la referència cadastral.

-Original i fotocòpia de tots els rebuts pagats de lloguer de l’any 2012, fins el moment de la presentació de la sol·licitud, degudament signats i segellats per la seva entitat.

-Vida laboral actualitzada de tots els integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys. En el cas de persones que no hagin estat mai d’alta a la Seguretat Social, certificat negatiu. Telèfon on sol·licitar-la: 901 502 050.

-Contracte de treball de tots/es els membres de la unitat de convivència, així com les 3 últimes nòmines i/o justificants de la font formal d’ingressos regular de 6 mesos com mínim.

-Resolució d’aprovació de les pensions (tant contributives com no contributives) o prestacions per desocupació de tots els integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys ( carta de l’INEM on es reconeixen els dies d’atur). Si no es rep la prestació, cal un certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya on es certifiqui que no es percep cap prestació.

-Declaració de Renda de l’últim període impositiu (2010) de tots els membres de la unitat de convivència o, en el cas de no fer-la, Certificat d’Imputacions 2010 de tots els membres de la unitat de convivència.

-Si és el cas, carnet acreditatiu de família monoparental.

-Si és el cas, document acreditatiu de persona jubilada.

-Llibreta d’estalvis on figuri el número de compte bancari on s’ha d’ingressar la subvenció i de la qual en sigui titular la persona que sol·licita l’ajut.

Galeria d'imatges

DSCF1231.JPG
DSCF1231.JPG

Document Actions