Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

BASES PER LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: HABILITATS SOCIALS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DE SALOU: CURS 2005/06

dilluns 22 agost 2005

BASES PER LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: HABILITATS SOCIALS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DE SALOU: CURS 2005/06 El termini de presentació del projecte serà el dijous 8 de setembre de 2.005 a les Oficines de serveis socials en horari de 10 a 14.
 Junt al projecte els interessats hauran d'acompanyar un 'currículum vitae'
 El projecte s'haurà de presentar en dues fases de temporalització:

- del 17 d'octubre al 23 de desembre del 2.005
- del 16 de gener al 30 de juny del 2.006

Tot i que les dues fases es presentaran en un únic projecte s'ha de contemplar el pressupost per separat de la primera fase i de la segona.

El pressupost ha d'incloure:
- Les despeses del professional i/o equip de professionals per un màxim de 80 hores (48 activitat directa de formació grupal) durant la primera fase i de 128 hores (64 activitat directa de formació grupal i 8 d'activitat comunitària) per la segona. El límit de despesa en aquest capítol estarà dividits en 2.560 ' per la primera fase i 4.096 ' per la segona.

(El professional o equip de professionals ha de disposar de la facultat d'emetre factura amb IVA d'aquestes despeses a l'Ajuntament de Salou)

- El límit de les despeses de material de les activitats es fixa en un màxim de 640 ' per la primera fase i de 1.024 ' per la segona.

- Les despeses màximes derivades de l'activitat comunitària a realitzar entre els mesos de maig ' juny de 2.006 seran de 880 '.

L'Equip Educatiu de l'Àrea de Benestar serà el responsable de proveir al projecte dels materials necessaris a indicació del professional i de la corresponent comptabilitat.


Notes per la realització del projecte:

- L'Àrea de Benestar Social posarà a disposició del professional i/o Equip de professionals d'un monitor de suport per la realització d'activitats grupals o comunitaries amb els adolescents amb una dedicació setmanal de 4 hores i que inclourà tant les reunions, compres com activitat directa durant la durada del projecte.

- L'Equip Educatiu de l'Àrea de Benestar serà el responsable de proveir al projecte dels materials necessaris a indicació del professional i de la corresponent comptabilitat.
- L'Equip educatiu de l'Àrea de Benestar es responsabilitzarà de la realització de totes aquelles gestions que sigui necessari realitzar dins l'àmbit municipal que es requereixin pel funcionament del projecte.
- El projecte ha de desenvolupar les NOTES PRÈVIES PEL PROJECTE D'HABILITATS SOCIALS I DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES aconsellades per l'Equip Educatiu de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Salou i ha de contemplar com a mínim:
- La justificació del mateix.
- Els destinataris
- Els objectius generals i específics.
- L'organització, coordinació i treball en xarxa.
- La metodologia educativa.
- Les activitats a desenvolupar i el seu calendari.
- Els continguts d'aprenentatge.
- El sistema i indicadors per la avaluació.


- Evidentment, els objectius que es proposen a les notes pel projecte són molt amplis. Cal prioritzar i centrar-se en alguns objectius i operativitzar-los. La intenció inicial és la continuïtat del projecte i treballar-los en diferents cursos.
- Es descriuran breument totes les activitats a realitzar i el número de sessions.


- Es realitzarà com a mínim una activitat de caràcter comunitari amb l'objectiu de sensibilitzar a la població en general (veïns, pares, serveis educatius i entitats del municipi) sobre la responsabilitat de la comunitat en l'educació dels adolescents i joves així com de la necessitat del diàleg com a font de resolució de problemes. Per la realització d'aquesta activitat es contarà amb la col·laboració i gestió dels Tècnics de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Salou.

- El projecte preveurà la realització d'una petita memòria ' informe de seguiment a lliurar abans del 23 de desembre de 2.005 i d'una avaluació final a lliurar abans del 30 de juny de 2.006.

- El projecte pot incloure de manera esporàdica la realització de dinàmiques o xerrades amb la participació de professionals del municipi que han manifestat la seva disponibilitat: Educadors Socials de l'EBASP, Animadora Sociocultural, Tècnic de Joventut i DAM (Delegat d'atenció al menor de la zona. Departament de Justícia) que han manifestat la disponibilitat de col·laborar.

- El projecte tindrà en compte la col·laboració i participació dels professionals i Educadors de l'IES Jaume I, Unitat d'Escolarització Compartida, Centre Obert de Salou ' Espai Jove ' Projecte Jovesenlínia que realitzen activitats educatives directament amb joves. La dels formadors de l'Aula d'Educació d'Adults i del Taller d'Ocupació i la dels Tècnics de l'Àrea de Benestar Social i de la Dona (Educadors Socials i Animadora Sociocultural), de Joventut i del Delegat d'Atenció al Menor Aquesta participació es formalitzarà a través de la COMISSIÓ DE PREVENCIÓ EDUCATIVA creada per l'impuls del projecte així com d'altres actuacions.
- L'inici d'activitats grupals amb els adolescents es realitzarà a partir del 24 d'octubre de 2005.
ANNEX : NOTES PEL PROJECTE DE TALLERS D'HABILITATS SOCIALS I DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

DESTINARIS
 Alumnes Centres:
- IES Jaume I
- UEC Salou
- Espai Jove Projecte 'Jovesenlínia' (Projectes Grupals de Benestar Social amb adolescents)
 Professors / educadors / Formadors/ Monitors:
- IES Jaume I
- UEC Salou.
- Centre Obert 'El Dofí Màgic/Espai Jove' i Jovesenlínea.
- Aula d'Educació d'Adults.
- Escola 'Taller 'Salou Activa't Jove'
 Comunitat en general

DEPENDÈNCIA DEL PROJECTE:

- Àrees de Benestar i Ensenyament de l'Ajuntament de Salou.

COL·LABORADORS

- IES Jaume I.
- Unitat d'Escolarització Compartida.
- Escola Taller 'Salou Ocupa't Jove'.
- Departament de Justícia de la Generalitat.
- Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Salou.
- Aula d'Educació d'Adults.

OBJECTIUS

Generals
- Prevenir i contenir l'aparició de conductes violentes i disruptives en els adolescents i joves del municipi.
- Millorar la convivència en els centres escolars i educatius.
- Aportar eines i estratègies tant als joves com als educadors pel control de les pulsions i de les situacions de conflicte.
- Incrementar les habilitats i la competència en les relacions socials i comunicatives.
- Potenciar la participació i el diàleg com a formes de prevenció, contenció i resolució de conflictes.
- Sensibilitzar a la població i les entitats de la responsabilitat compartida en l'educació dels adolescents i joves així com de la necessitat del diàleg com a font de resolució de problemes.


METODOLOGIA

- Activitats directes amb els nois/es, en petits grups: Tallers i jocs de rol
- Xerrades amb i tallers amb mestres.
- Activitats en gran grup: videoforum, exposicions i altres

CONTINGUTS / CENTRES D'INTERÈS

- Habilitats socials i comunicatives.
- Autocontrol: emocional i de les pulsions.
- Autoconeixement i autoestima.
- Conducta asertiva.
- Multiculturalitat i el respecte per la diferència.
- Maltractaments entre alumnes.

Pels mestres/monitors/educadors:

- Estratègies per la millora del clima al centre i l'aula.
- Tècniques de negociació i resolució de conflictes.
- Tècniques de modificació de conducta.

TEMPORALITZACIÓ

Primera Fase
- del 17 d'octubre al 23 de desembre del 2.005
- Setmana de concreció i planificació d'activitats: del 17 d'octubre al 21 d'octubre de 2005.
- Activitats: del 24 octubre al 16 de desembre del 2005
- Avaluació d'activitats: del 19 al 22 de desembre del 2.005
- Lliurament de l'informe: 23 de desembre de 2.005
- Seguiment i coordinació amb l'Equip Tècnic de Benestar Social: 1 reunió setmanal.
- Seguiment i coordinació amb la Comissió de Prevenció Educativa: 1 reunió cada tres setmanes.

Segona Fase

- Primera quinzena de gener de 2.006: aprovació per la Comissió de Govern de la continuïtat del projecte.
- Setmana de concreció i planificació d'activitats: del 16 al 20 de gener de 2.006
- Activitats: del 23 de gener al 16 de juny de 2.006
- Activitat Comunitària: maig o juny de 2006
-
- Avaluació general del projecte i nova proposta curs 2006/07: del 19 al 30 de juny.
- Lliurament informe i nova proposta: 30 de juny.
- Seguiment i coordinació amb l'Equip Tècnic de Benestar Social: 1 reunió setmanal.
- Seguiment i coordinació amb la Comissió de Prevenció Educativa: 1 reunió cada tres setmanes.

ORGANITZACIÓ

- La participació en el projecte implica el compromís de tots els centres/serveis de participar en la Comissió de Prevenció Educativa.
- Aquest grup de treball estarà format per professionals de cadascun dels centres implicats i actuarà en els següents àmbits:
- Establiment de les bases del projecte.
- Seguiment i valoració del projecte.
- Implementació del projecte a la realitat i característiques de cadascun dels centres.
- La gestió econòmica ' administrativa i de recursos del projecte dependrà dels Tècnics de l'Àrea de Benestar Social i, en el seu cas, a partir de gener dels de l'Àrea d'Ensenyament.
- L' Equip Educatiu: Serà el responsable de portar a terme les activitats.
- Estarà format per:
- Un psicòleg ' pedagog o educador social. (prestació externa de servei)
- 1 monitor de suport (serveis socials)
- Ocasionalment podran participar en alguna activitat altres professionals (Educadors EBASP, DAM, Tècnics Específics.....)
- Es contempla la possibilitat de col·laboració d'estudiants en pràctiques.

Document Actions