Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PERSONAL LABORAL FIX

divendres 22 setembre 2006

RESOLUCIÓ 3525/2006
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.07.2006 es van aprovar les bases específiques per proveir diverses places i llocs de treball inclosos a l'Oferta d'ocupació pública dels anys 2004 i 2006, les quals van estar convocades per Decret d'Alcaldia núm. 2504/2006, de data 25 de juliol.

Atès que el 12 de setembre de 2006 va finalitzar el termini de presentació d'instàncies per a la provisió dels següents llocs de treball: 1 professor de piano i música moderna, 1 professor de percussió, 1 professor de clarinet, 1 Tècnic d'esports, , 1 Oficial de 1era conductor, 1 Conserge-recepcionista, 1 Conserge-mantenidor de la piscina municipal, 1 Auxiliar administratiu, totes elles vacants a l'Oferta d'ocupació pública dels anys 2004 i 2006, d'acord amb les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local en data 10.02.2003.

Atès el que disposa la base quarta de les generals, quant a l'admissió dels aspirants, i la base cinquena de les generals, quant a la composició dels tribunals qualificadors de les proves.

De conformitat amb el que estableix l'article 78, 72.4 i 55.c del decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Vist el que disposa els articles 59.5 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim juridic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, quant a la publicació dels actes administratius, RESOLC:


PRIMER.- Declarar aprovades les llistes provisionals d'admesos i d'exclosos als respectius procediments de selecció compresos a la convocatòria indicada, amb expressió de les causes que han motivat la no admissió, que figuren com annexos I al VII de la present resolució.


SEGON.- Les llistes completes i certificades d'aspirants admesos i exclosos s'exposen al públic en el tauler d'edictes d'aquesta Corporació, en el Passeig de la Segregació, núm. 4, durant 10 dies a partir d'avui mateix, i també es podran consultar a la pàgina web de l'Ajuntament www.salou.org


TERCER.- Convocar, a la sala de formació de l'Ajuntament de Salou, situada al Passeig de la Segregació núm. 4, de Salou, els aspirants admesos a les diferents proves en els dies que s'indiquen seguidament, per tal que, els que no hi figuren com exempts en la realització de l'exercici de català en els annexos I a VIII de la present resolució, realitzin el primer exercici de la fase d'oposició, a les 09.00 hores del dia indicat, que consisteix en una prova de coneixements de la llengua catalana equivalent als nivells A, B o C, de la Junta Permanent de Català, segons la convocatòria a la que s'accedeixi i segons l'establert a les corresponents bases específiques que regulen cada procediment, i els aspirants que figuren com a exempts de la realització de la esmentada prova de català, a les 10.00 hores del dia indicat.

- 1 professor de piano i música moderna:dia 02/10/06.
- 1 professor de clarinet:dia 03/10/06.
- 1 tècnic d'esports: dia 27/10/06.
- 1 oficial de primera conductor: dia 05/10/06.
- 1 conserge recepcionista: dia 06/11/06.
- 1 conserge-mantenidor de la piscina municipal: dia 04/10/06.
- 1 auxiliar administratiu: dia 08/11/2006.
QUART.- De conformitat amb les bases quarta i sisena de les generals, l'ordre d'actuació dels aspirants en totes les proves selectives on els exercicis no pugin celebrar-se conjuntament, s'iniciarà per aquells aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra A. Els aspirants hauran d'assistir proveïts del seu DNI, per tal d'acreditar la seva identitat, i d'un bolígraf.

CINQUÈ.- Els tribunals qualificadors tindran la següent composició:

1. 1 PROFESSOR DE PIANO I MÚSICA MODERNA
President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Carolina Pineda Andrade, directora de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament.
- suplent: Cristina Arcas Martin, cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament.

- titular: Joan Casals Montes, coordinador del Centre Cívic.
- suplent: Salvador Mimbrera Palomares, tècnic de cultura de l'Ajuntament.


- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització.


2. 1 PROFESSOR DE CLARINET
President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Carolina Pineda Andrade, directora de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament.
- suplent: Cristina Arcas Martin, cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament.

- titular: Joan Casals Montes, coordinador del Centre Cívic.
- suplent: Salvador Mimbrera Palomares, tècnic de cultura de l'Ajuntament.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització.

3. 1 LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC D'ESPORTS

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Alexandre Boquet Cervera, coordinador àrea Esports.
- suplent: Juan Hernandez Ruiz, tècnic àrea Esports.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització.

4. 1 LLOC DE TREBALL OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Damaso Antolin Mestres, regidor de Serveis
- suplent: Francisco Mestre Pons, encarregat Brigada municipal.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització
-
5. 1 LLOC DE CONSERGE-RECEPCIONISTA

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Alexandre Boquet Cervera, coordinador àrea Esports.
- suplent: Juan Hernandez Ruiz, tècnic àrea Esports.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització


6. 1 LLOC DE CONSERGE-MANTENIDOR PISCINA MUNICIPAL

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Alexandre Boquet Cervera, coordinador àrea Esports.
- suplent: Juan Hernandez Ruiz, tècnic àrea Esports.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

7. 1 LLOC D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

SISÈ,- Publicar aquesta resolució al tauler d'edictes de la Corporació i a la pàgina web de la Corporació, al Butlleti oficial de la província, concedint-los un termini de 10 dies per a subsanacions i possibles reclamacions, d'acord amb el que s'especifica a la base quarta de les que regeixen aquesta convocatòria, amb indicació que, cas de no efectuar l'esmena de la falta o acompanyar els documents preceptius que s'exigeixen a les bases en l'indicat termini, se'ls tindrà per desistits de la seva sol.licitud de participació al corresponent procediment selectiu, tot dictant-se resolució expressa a l'efecte d'acord amb l'art. 42.1 de la Llei 4/99, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


En el supòsit que no es presenti cap reclamació en el termini indicat, s'entendran elevades a definitives les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar també des del dia següent de la seva publicació.


Salou, 20 de setembre de 2006


Així ho mano i ho signo, En dono fe,
L'Alcalde El vicesecretari
Esteve Ferran Ribera Enric Ollé Bidó

ANNEXOS AMB ELS ASPIRANTS A LA CONVOCATÒRIA DELS LLOCS DE TREBALL LABORAL FIXOS
1. 1 PROFESSOR DE PIANO I MÚSICA MODERNA
President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Carolina Pineda Andrade, directora de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament.
- suplent: Cristina Arcas Martin, cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament.

- titular: Joan Casals Montes, coordinador del Centre Cívic.
- suplent: Salvador Mimbrera Palomares, tècnic de cultura de l'Ajuntament.


- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització.


2. 1 PROFESSOR DE CLARINET
President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Carolina Pineda Andrade, directora de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament.
- suplent: Cristina Arcas Martin, cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament.

- titular: Joan Casals Montes, coordinador del Centre Cívic.
- suplent: Salvador Mimbrera Palomares, tècnic de cultura de l'Ajuntament.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització.

3. 1 LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC D'ESPORTS

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Alexandre Boquet Cervera, coordinador àrea Esports.
- suplent: Juan Hernandez Ruiz, tècnic àrea Esports.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització.

4. 1 LLOC DE TREBALL OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Damaso Antolin Mestres, regidor de Serveis
- suplent: Francisco Mestre Pons, encarregat Brigada municipal.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització
-
5. 1 LLOC DE CONSERGE-RECEPCIONISTA

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Alexandre Boquet Cervera, coordinador àrea Esports.
- suplent: Juan Hernandez Ruiz, tècnic àrea Esports.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització


6. 1 LLOC DE CONSERGE-MANTENIDOR PISCINA MUNICIPAL

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Alexandre Boquet Cervera, coordinador àrea Esports.
- suplent: Juan Hernandez Ruiz, tècnic àrea Esports.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

7. 1 LLOC D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació.
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació.

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament.
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament.

- titular: Anton Ferre Sole, representant del Comitè d'empresa.
- suplent: Joaquim Cazorla Agustench, representant del Comitè d'empresa.

- titular: Hèctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari.
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

SISÈ,- Publicar aquesta resolució al tauler d'edictes de la Corporació i a la pàgina web de la Corporació, al Butlleti oficial de la província, concedint-los un termini de 10 dies per a subsanacions i possibles reclamacions, d'acord amb el que s'especifica a la base quarta de les que regeixen aquesta convocatòria, amb indicació que, cas de no efectuar l'esmena de la falta o acompanyar els documents preceptius que s'exigeixen a les bases en l'indicat termini, se'ls tindrà per desistits de la seva sol.licitud de participació al corresponent procediment selectiu, tot dictant-se resolució expressa a l'efecte d'acord amb l'art. 42.1 de la Llei 4/99, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX AMB EL DNI DELS ASPIRANTS A LA CONVOCATÒRIA DELS LLOCS DE TREBALL LABORAL FIX,
aqui (0,1 Mb)


Document Actions