Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PLACES FUNCIONARIS

dilluns 23 octubre 2006

RESOLUCIÓ

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 10.07.2006 es van aprovar les bases específiques per proveir diverses places i llocs de treball inclosos a l'Oferta d'ocupació pública dels anys 2004 i 2006, les quals van estar convocades per Decret d'Alcaldia núm. 2504/2006, de data 25 de juliol.

Atès que el 2 d'octubre de 2006 va finalitzar el termini de presentació d'instàncies per a la provisió de les següents places: 1 técnic d'administració general, 4 auxiliars administratius, 2 arquitectes tècnics, 1 enginyer tècnic, 1 operador d'informàtica i 5 places d'agent de policia local, totes elles vacants a l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2006, d'acord amb les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local en data 10.02.2003

Atès el que disposa la base quarta de les generals, quant a l'admissió dels aspirants, i la base cinquena de les generals, quant a la composició dels tribunals qualificadors de les proves.

De conformitat amb el que estableix l'article 78, 72.4 i 55.c del decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Vist el que disposa els articles 59.5 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim juridic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, quant a la publicació dels actes administratius, RESOLC:

PRIMER.- Declarar aprovades les llistes provisionals d'admesos i d'exclosos als respectius procediments de selecció compresos a la convocatòria indicada, amb expressió de les causes que han motivat la no admissió, que figuren com annexos I al VI de la present resolució.

SEGON.- Les llistes completes i certificades d'aspirants admesos i exclosos s'exposen al públic en el tauler d'edictes d'aquesta Corporació, en el Passeig de la Segregació, núm. 4, durant 10 dies a partir d'avui mateix, i també es podran consultar a la pàgina web de l'Ajuntament www.salou.org

TERCER.- Convocar, a la sala de formació de l'Ajuntament de Salou, situada al Passeig de la Segregació núm. 4, de Salou, els aspirants admesos a les diferents proves en els dies que s'indiquen seguidament, per tal que, els que no hi figuren com exempts en la realització de l'exercici de català en els annexos I a V de la present resolució, realitzin el primer exercici de la fase d'oposició, a les 09.00 hores del dia indicat, que consisteix en una prova de coneixements de la llengua catalana equivalent als nivells B o C, de la Junta Permanent de Català, segons la convocatòria a la que s'accedeixi i segons l'establert a les corresponents bases específiques que regulen cada procediment, els aspirants que figuren com a exempts de la realització de la esmentada prova de català, a les 10.00 hores del dia indicat:

- 1 tècnic d'administració general: dia 11/12/06
- 4 auxiliars administratius: dia 27/11/06
- 2 arquitectes tècnics: dia 15/11/06
- 1 enginyer tècnic: dia 20/11/06
- 1 operador d'informàtica: dia 13/11/06

QUART.- Convocar els aspirants admesos a les 5 places d'agent de la policia local, els que han de realitzar la prova de nivell B de català, a les 9:00 hores del dia 17/11/2006, a la Sala de Formació de la Casa Consistorial de l'Aj. de Salou del Passeig de la Segregació núm. 4, i els que figuren exempts de realitzar la prova de català, a les 10:00 hores del dia 20/11/2006, a les dependències de l'Escola de Policia de Catalunya de Mollet del Vallès.
CINQUÈ.- De conformitat amb les bases quarta i sisena de les generals, l'ordre d'actuació dels aspirants en totes les proves selectives on els exercicis no pugin celebrar-se conjuntament, s'iniciarà per aquells aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra A. Els aspirants hauran d'assistir proveïts del seu DNI, per tal d'acreditar la seva identitat, i d'un bolígraf.

SISÈ.- Els tribunals qualificadors tindran la següent composició:

1. 1 TAG
President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament

- titular: Antoni Sans Mesalles, respresentant de l'Escola d'Adm. Pública de Cat.
- suplent: Josefina Zamora Barceló, representant de l'Escola d'Adm. Pública de Cat.

- titular: Elena Arguis Pinel, representant de la Junta de Personal
- suplent: Joan Jordi Borràs Solé, representant de la Junta de Personal

- titular: Héctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

2. 4 AUXILIARS ADMINISTRATIUS
President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament

- titular: Sandra Andreu Febas, representant de l'Escola d'Adm. Pública de Cat.
- suplent: M. Carme Lledó Bru, representant de l'Escola d'Adm. Pública de Cat.

- titular: Elena Arguis Pinel, representant de la Junta de Personal
- suplent: Joan Jordi Borràs Solé, representant de la Junta de Personal

- titular: Héctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

3. 2 ARQUITECTES TÈCNICS

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament

- titular: Josep Anton Teruel Sánchez, representant de l'Escola d'Adm. Pública de Cat.
- suplent: Eva Penalba Serra, representant de l'Escola d'Adm. Pública de Cat.

- titular: Teresa Gras Magriñà, arquitecta municipal
- suplent: Josep M. Ferran Mercade, arquitecte municipal

- titular: Elena Arguis Pinel, representant de la Junta de Personal
- suplent: Joan Jordi Borràs Solé, representant de la Junta de Personal

- titular: Héctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

4. 1 ENGINYER TÈCNIC

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament

- titular: Lluís Via Roig, enginyer municipal
- suplent: Ramon Pallach Salas, enginyer tècnic municipal

- titular: Elena Arguis Pinel, representant de la Junta de Personal
- suplent: Joan Jordi Borràs Solé, representant de la Junta de Personal

- titular: Héctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

5. 1 OPERADOR D'INFORMÀTICA

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament

- titular: Cristina Galindo Garza, representant de l'Escola d'Adm. Pública de Cat.
- suplent: Joaquin Miracle Romeu, representant de l'Escola d'Adm. Pública de Cat.

- titular: Jesús Redón Diez-Canseco, cap de la secció d'informàtica
- suplent: Gemma Torres Gamiz, programadora de la secció d'informàtica

- titular: Elena Arguis Pinel, representant de la Junta de Personal
- suplent: Joan Jordi Borràs Solé, representant de la Junta de Personal

- titular: Héctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

6. 5 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

President:
- titular: Esteve Ferran Ribera, alcalde-president de la Corporació
- suplent: Jesús Barragan Pascual, regidor de governació

Vocals:
- titular: Francisco Alijo Moyano, secretari general de l'Ajuntament
- suplent: Enric Ollé Bidó, vicesecretari de l'Ajuntament

- titular: Alberto Del Hierro Rubio, regidor de Seguretat Ciutadana i Trànsit
- suplent: Damaso Antolín Rubio, regidor de Serveis

- titular: José L. Gargallo Garcia, inspector de la policia local
- suplent: Luis Angel Duarte Abós, sotsinspector de la policia local

- titular: Anna Oliach Vidal, representant de l'Escola de Policia de Cat.
- suplent: Juan L. De Lama Iglesias, representant de l'Escola de Policia de Cat.

- titular: Montserrat Aragonès Canela, representant de la Direcció Gral. de Seg. Ciutadana
- suplent: Jordi Jiménez Gallego, representant de la Direcció Gral. de Seg. Ciutadana

- titular: Elena Arguis Pinel, representant de la Junta de Personal
- suplent: Joan Jordi Borràs Solé, representant de la Junta de Personal

- titular: Héctor Ripoll i Avante, cap de la secció de RRHH i organització, que actuarà com a secretari
- suplent: Cristina Galindo Garza, tècnica de la secció de RRHH i organització

SETÈ,- Publicar aquesta resolució al tauler d'edictes de la Corporació i a la pàgina web de la Corporació, al Butlleti oficial de la província, concedint-los un termini de 10 dies per a subsanacions i possibles reclamacions, d'acord amb el que s'especifica a la base quarta de les que regeixen aquesta convocatòria, amb indicació que, cas de no efectuar l'esmena de la falta o acompanyar els documents preceptius que s'exigeixen a les bases en l'indicat termini, se'ls tindrà per desistits de la seva sol.licitud de participació al corresponent procediment selectiu, tot dictant-se resolució expressa a l'efecte d'acord amb l'art. 42.1 de la Llei 4/99, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació en el termini indicat, s'entendran elevades a definitives les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar també des del dia següent de la seva publicació.

Salou, 9 d'octubre de 2006


Així ho mano i ho signo, En dono fe,
L'Alcalde El secretari
Per a consultar l'annex, cliqueu
aqui (0,1 Mb)

Document Actions