Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PROCEDIMENT SELECTIU TÈCNIC INTERÍ DE RRHH

dimarts 27 maig 2008

RESOLUCIÓ
FETS


1. El 11 d'abril de 2008, la Junta de Govern local, aprova les bases específiques que regeix el procediment selectiu, per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic de RRHH i Organització interí/ina.

2. El 15 d'abril de 2008, per decret alcaldia núm. 1635, es convoca un procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió d'aquest lloc de treball.

3. El 12 de maig 2008, finalitza el termini de presentació d'instàncies per a participar en el procediment.

FONAMENTS DE DRET

1. Articles de 55 a 61, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, determina el caràcter obert i lliure concurrència, respectant els principis de mèrit, capacitat, publicitat i objectivitat d'acord al perfil del lloc de treball convocat, així com altres especificacions a tenir en consideració per la selecció del personal funcionari.

2. L'article 59.5 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 2007, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, quant a la publicació dels actes administratius.

3. L'article 31, 35 a 40 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

4. Disposició Addicional quarta i article 32 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

Vista la proposta del regidor de governació, l'Alcalde-President RESOLC:

1. Aprovar, si s'escau, la llista provisional dels aspirants del procediment selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic de RRHH i Organització interí, segons l'annex I, de la resolució, elevant-se a definitiva si no es produeixen esmenes, sense necessitat de nou acord i de nova publicació.

2. Publicar aquesta resolució al Tauler Edictes, a la plana web, www.salou.org i al BOPT, concedint-los un termini de 10 dies naturals per a subsanacions i possibles reclamacions.

3. Donar compte a la propera comissió informativa de serveis interns.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar a partir des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Salou, 13 de maig de 2008
Així ho mano i ho signo En dono fe

L'alcalde-president El secretari generalAntonio Banyeres Sabras Francisco Alijo Moyano


ANNEX ILLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I D'EXCLOSOS AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ CONVOCAT PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE RRHH I ORGANITZACIÓ INTERÍ

ADMESOS

NO EXEMPTS de realitzar la prova de català: dia 28.05.08 a les 10.00 hores a l'Ajuntament de Salou, a la planta primera del Centre Cívic, a Normalització Língüística

COGNOMS I NOM NIF
 -----785J


EXEMPTS de realitzar la prova de català: dia 29.05.2008 a les 9.00 hores, a l' Ajuntament de Salou, al Passeig 30 d'Octubre, núm 4.

COGNOMS I NOM NIF
 -----879N
 -----213S
 -----704C
C. G., C. E. -----382K
C. G., M. -----382K
 -----317H
 -----456E
 -----791Z
 -----014Q
 -----148X
 -----988Y
EXCLOSOS

NO HI HA CAP EXCLÒS


Document Actions