Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2003

dimecres 18 desembre 2002

L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Salou va aprovar els Pressupostos Generals per a l'exercici 2003, amb un import equilibrat entre despeses i ingressos de 33'8 milions d'', que suposa un 5'5% més que la previsió inicial de 2002.
Segons el pressupost, els ingressos ordinaris (22'8 milions d'') s'incrementen en un 10'8% respecte a les previsions de l'exercici passat, früit, sobretot, del creixement natural de l'IBI i l'augment de l'aportació de l'Estat.
L'apartat de despesa ordinària s'incrementa un 11'3%, amb 22'8 milions, on destaca el capítol de Bens i Serveis amb 10 milions, que s'incrementa un 14% per l'ampliació, millora i creació de nous serveis; i actualització de preus.
La despesa en el capítol d'inversions destaca amb un import de 11'074 milions, un 5'2% menys que el previst l'any passat.


PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2003


Despeses:
Cap. I Despeses de personal .... 9'3 milions (10'5% +)
Cap. II Despeses béns i serveis.... 10 mil. (14% +)
Cap. III Despeses financeres (interesos)... 484.000 (0'2%-)
Cap. IV Transferències corrents (ajuts i subv.)...... 1'027 mil. (8'7% +)
Cap. VI Inversions .......... 11'074 mil. (5'2%-)
Cap. VII Transfrències capital
Cap. VIII Actius financers
Cap. IX Passius financers (amortitzacions)..2 mil. (10'4% +)
TOTAL: ................... 33'8 milions d'' (5'5% +)

Ingressos:
Ordinaris:
Cap. I Impostos directes ................ 13'6 milions
Cap. II Impostos indirectes ............ 1'4 mil.
Cap. III Taxes i altres ................. 3'3 mil.
Cap. IV Transferències corrents ......... 3'9 mil
Cap. V Ingresos patrimonials ............. 600.000

Inversions:
Recursos propis Ajuntament .......... 3.746.000
Subvencions .......................... 2.000.000
Contribucions Especials ............. 1.206.000
Quotes d'urbanització ............... 3.926.000
TOTAL: ................................ 33'8 milions d''

-Càrrega financera: 11'5%
-Resum inversions:
-Expropiacions Camí de Ronda: 400.000
-Auditori: 2'4 milions
-Pla Excel·lència: 450.000
-Nou Ajuntament: 1'536 milions
-Urb. PPR-1: 4'26 milions
-Pavimentació carrers: 207.000
-Obres renovació viària: 1'6 milions
-Altres actuacions i petites inversions: 420.000
-Finançament:
Recursos propis (Ajuntament): 3'746 milions
Contribucions especials: 1'2 milions
Subvencions i aportacions: 2'2 milions
Qüotes d'urbanització: 3'9 milions

Document Actions