Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Tots els acords votats en el ple del 31 de gener de 2024

dimecres 31 gener 2024

El ple municipal de l’Ajuntament de Salou avui a les 12 hores al saló de plens ha aprovat la moció de l’alcaldia per nomenar representants de l’Ajuntament en diversos organismes, segons la modificació número 2. Les votacions van ser 12 a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d’ERC-AM) i 9 vots en contra (3 de VOX, 3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP).

El punt relatiu a l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Turisme de Salou ha estat aprovat per 18 vots a favor (8 SUMEM PER SALOU-PSC, 4 d’ERC-AM, 3 de VOX, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP) i 3 abstencions del PP.

També s'ha aprovat la modificació de la compatibilitat autoritzada al Sr. M. E. R. amb 17 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC, 4 d’ERC-AM, 3 de VOX i 2 d’Ara PL) i 4 abstencions (3 del PP i 1 d’USAP).

D’altra banda, s'han ratificat els acords presos a la mesa general de negociació de matèries comunes de l’Ajuntament de Salou del dia 3 d’octubre de 2023, en relació al calendari laboral 2024, i l’autorització de fitxatges amb empremta digital, amb els següents vots: 12 a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC I 4 D’ERC-AM) i 9 abstencions (3 de VOX, 3 del PP, 2 d’Ara PL i 1 d’USAP).

El plenari també ha donat llum verda, per unanimitat, al punt relatiu a l’actualització de les tarifes del servei urbà de taxi per a l’any 2024.

Dins dels assumptes de serveis econòmics, s'ha aprovat l'Ordenança Fiscal núm. 16.1, taxa per la prestació de serveis en instal·lacions i espais municipals de l'Escola Municipal de Música, Formació d'Adults i Transport Escolar, amb 12 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d'ERC-AM) i 9 vots en contra (3 de VOX, 3 del PP, 2 d'ARA PL i 1 d'USAP).

El punt relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal 18 taxa per estacionament de vehicles de Tracció Mecànica en les vies públiques municipals ha estat aprovat amb 12 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d’ERC-AM) i 9 vots en contra (3 de VOX, 3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP).

La bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la rehabilitació de l’Hotel Cala Vinya ha estat aprovada per 14 vots a favor (8 SUMEM PER SALOU-PSC, 4 d’ERC-AM i 2 d’ARA PL), 6 abstencions (3 de VOX i 3 del PP) i 1 vot en contra d’USAP.

Dins dels assumptes de serveis al territori, s'ha aprovat desistir la tramitació de l’expedient de Pla Especial Urbanístic Autònom de l’àmbit d’equipaments en sòl no urbanitzable situat a la partida Emprius de Salou, amb les 12 votacions favorables de Sumem per Salou-PSC i 4 d’ERC-AM i 9 abstencions (3 de VOX, 3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP).

Així mateix, el plenari ha acordat publicar i sotmetre a informació pública l’avanç de modificació puntual del POUM de Salou per classificar sòl d’equipaments a la partida Emprius, amb els 12 vots a favor (8 SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d’ERC-AM), 8 abstencions (3 de VOX, 3 del PP i 2 d’ARA PL) i 1 vot en contra d’USAP.

S'ha ratificat el decret d’Alcaldia número 6730/2023 de data 21 de desembre de 2023, de remissió d’al·legacions en el tràmit de consulta de la memòria tècnica i estudi d’impacte ambiental del projecte “contradique de Poniente del Puerto de Tarragona”, amb els 12 vots a favor (8 SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d’ERC-AM) i 9 abstencions (3 de VOX, 3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP).

També s'ha aprovat la ratificació de la signatura de l’Addenda primera (2023-2025) del conveni del contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de drets socials i l’Ajuntament de Salou en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per 12 vots a favor (8 SUMEM PER SALOU-PSC i 4 d’ERC-AM) i 9 abstencions (3 de VOX, 3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP).

El punt relatiu a l’aprovació de la constitució dels Consells Assessors sectorials i territorials de participació ciutadana, mandat 2023-2027 ha rebut les 12 votacions a favor de SUMEM PER SALOU-PSC (8) i d’ERC-AM (4) i 9 vots en contra (3 de VOX, 3 del PP, 2 d’ARA PL i 1 d’USAP.

La qüestió relacionada amb l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el desarrollo del Programa de Formación Abierta denominado “Aula Mentor” s'ha aprovat aprovar per unanimitat de tots els grups polítics municipals.

I el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació i l’Ajuntament de Salou per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria ha estat aprovat amb 20 vots a favor (8 de SUMEM PER SALOU-PSC, 4 d’ERC-AM, 3 de VOX, 3 del PP i 2 d’ARA-PL) i una abstenció.

Document Actions