Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

Habitatges d'ús turístic

habitatges d'ús turístic

Què són?

Un habitatge d’ús turístic és aquell habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d’un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l’any

L’habitatge s’ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

  • disposar de cèdula d’habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general
  • no pot ser ocupat amb és places que els indicades a la cèdula
  • ha d’estar suficientment moblat i dotat d’aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d’higiene

Els habitatges d’ús turístic de Salou es gestionen des del Departament d’empresa i coneixement de la Generalitat de Catalunya situat al c. Joan Baptista Plana, 29-30 43005 de Tarragona i el telèfon és el 977251717

Documentació a aportar

-Declaració responsable en el model normalitzat degudament complimentada

Identificació de la persona física o de la raó social

-Justificant de pagament de les taxes

Si s’escau: documentació acreditativa de la representació

Com tramitar una declaració responsable d'habitatge d'ús turístic?

Qualsevol persona física o jurídica interessada pot efectuar la comunicació d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic durant tot l'any; sempre però abans de l'inici de l'activitat.

Es pot tramitar de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o bé virtualment. Un cop presentada la declaració responsable junt amb la documentació requerida, el ciutadà pot procedir a l’exercici d’activitat d’habitatge d’ús turístic.

Segons estableix la Ordenança fiscal núm 11. de l'Ajuntament de Salou s'ha d'abonar una taxa de 180 euros per a l’any 2018.

Més informació

Els habitatges d’ús turístics seran publicitats al lloc web de la Generalitat.

Enllaç genèric d’informació de la Generalitat.

 

 

Document Actions