Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

ORDENANCES FISCALS 2022

 

 

1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

 5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 6. CONTRIBUCIONS ESPECIALS
 7. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENT ADMINISTRATIU
 8. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI
 9. TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
 10. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES ACTIVITATS
11. TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L'OBERTURA D'ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CONTROL PER LES INSTAL·LACIONS
12. TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE TITULARITAT MUNICIPAL
13. TAXA DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
15. TAXA PER OCUPACIÓ DE SUBSÒL, SÒL I I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
16. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS
16.1. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, FORMACIÓ D'ADULTS I TRANSPORT ESCOLAR
16.2. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'AJUT A DOMICILI
17. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
18. TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES MUNICIPALS
19. TAXA PER OCUPACIÓ DE PLATGES
20. TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA
22. TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER A EMPRESES DE SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ
VIALER
PREUS PÚBLICS ESPAIS PUBLICITARIS TRENET 2019
PREUS PUBLICS PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU
Ordenança Reguladora de la Neteja de la Via Pública i de Recollida Domiciliaria de Residus
Taxa pel Subministrament d'Aigua Potable

 

 

Document Actions