Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L'alcalde de Salou firma el decret que resol el pas al grup de no adscrits del regidor Salvador Pellicé

dilluns 09 novembre 2009

Així queda tancada la polèmica per determinar qui ostenta les sigles de CiU

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha signat el decret pel qual es resol la situació jurídica del regidor Salvador Pellicé. L'informe emès per la secretaria general de l'Ajuntament i signada per l'alcalde, Pere Granados, fa referència en els seus antecedents a l'expedient instruït en relació a la situació jurídica del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU) després de la moció de censura en la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament celebrat el 21 d'abril de 2009.

Així, segons diu l'informe municipal 'atesa la certificació remesa a la Secretaria General, pel Sr Joan Ramon Casals i Mata, en la seva qualitat d'instructor de l'expedient disciplinari incoat contra Salvador J.Pellicé i Casadó', on s'afirma que 'el Comité Executiu Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya, en la seva sessió celebrada el passat 5 d'octubre de 2009 de conformitat amb els Estatuts del partit, va dictar Resolució en l'expedient disciplinari incoat contra Salvador Pellicé i Casadó, acordant suspendre'l de tots els drets de militància durant un període de dos anys i, en conseqüència demanar-li la seva renúncia a la seva acta de Regidor de l'Ajuntament de Salou'.

Precisament, la Secretaria General de l'Ajuntament de Salou li va formular la petició al regidor Pellicé amb data 27 d'octubre de 2009 i, posteriorment amb data 4 de novembre de 2009 va emetre el següent informe que resol 'passar al regidor Salvador Pellicé a la seva condició de regidor no adscrit de conformitat a l'article 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció introduïda per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local'.

Al proper ple de l'Ajuntament es donarà compte d'aquest Decret d'Alcaldia i seguirà així la tramitació corresponent. D'aquesta manera queda clar que les sigles de CiU les ostenta el regidor Marc Montagut, qui a més, és el portaveu del grup municipal.

Us passo l'extracte del què diu l'article:

73.3 A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.

Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la co-rrespondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.

Document Actions