Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

La ciutat per temes

Accés i consultes

Un arxiu obert a la ciutadania, a la cultura i a la investigació

Accés a la documentació de l'Arxiu Municipal de Salou

L’Arxiu Municipal de Salou (AMSA) atén, tant la consulta pública i ciutadana com la consulta interna, dins del seu horari de consulta (9h-14h). Fora d'aquest horari no s'hi podrà accedir ni utilitzar els seus serveis. En cas de necessitat inajornable, es permetrà l'accés a l'arxiu, prèvia autorització escrita de l'arxivera municipal o persona en qui delegui per escrit. L'usuari haurà de fer una petició raonada per escrit en què s'expliquin detalladament els motius que justifiquen la seva demanda.

L’usuari extern s’haurà d’identificar amb el seu DNI, NIE o carnet de conduir.

Consulta de documents per a usuaris externs

A les instal·lacions de l'AMSA es sol·licita respectar unes normes bàsiques de comportament per no alterar les condicions de treball. Així mateix, els usuaris no podran prendre pel seu compte, dels prestatges i dipòsits d'accés restringit, els documents que desitgin consultar. Els documents es serviran per rigorós ordre de comanda.

Caldrà el consentiment exprés dels afectats per poder consultar qualsevol document que inclogui dades personals de qualsevol mena que puguin afectar la intimitat, l'honor o la vida privada de l'individu. No obstant això, podrà ser objecte de consulta pública la documentació quan hagin transcorregut vint-i-cinc anys des de la mort de la persona afectada, si es coneix la data de la seva mort, o cinquanta anys a comptar des de la data del document.

Document Actions