Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Servei D'atenció Domiciliària

Servei d'ajuda a domicili (SAD)

Què és i a qui va dirigit?

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) és un servei prestat per professionals que es realitza principalment a la llar de la persona o família, oferint atencions personals i de suport domèstic. S’adreça, en general, a les persones i/o famílies que es troben, per motius físics, psíquics o socials, en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

 

Quins són els principals objectius del servei?

 • Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients en el seu propi entorn.
 • Prestar atenció i suport en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, compensant la manca d’autonomia personal i evitar el deteriorament de les condicions de vida.
 • Donar suport a persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament personal i social, tot promovent les competències personals i familiars.
 • Donar suport a les persones cuidadores de familiars en situació de dependència.

 

Hi ha dos tipus de SAD:

 • SAD Social. Els usuaris són persones i famílies que, per motius diferents, es troben en situació de risc o vulnerabilitat social.
 • SAD Dependència. Els usuaris són persones que tenen reconeguda una situació de dependència d’acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència, i tenen dret a la prestació del SAD d’acord amb el desplegament d’aquesta llei.

 

Quins són els principals requisits per a accedir-hi?

 • Estar empadronades al municipi de Salou i residir-hi efectivament
 • Acreditar, si s’escau, la situació de manca d’autonomia personal i/o dependència funcional
 • Trobar-se en situació de risc social, segons valoració emesa pels professionals dels serveis socials municipals
 • En particular, per al SAD Dependència caldrà acreditar el reconeixement de  la situació de dependència i haver estar prescrit el servei segons el Programa Individual d’Atenció (PIA)

 

Quin cost té el servei?

L’aportació econòmica de la persona beneficiària al cost del servei és calcularà en funció de la seva capacitat econòmica i de factors sociofamilars.

 

Com sol·licitar-lo?

L’accés al SAD es realitza a través del Servei Bàsic d’Atenció Social.

El/la tècnic/a de referència o el/la treballador/a social d’atenció a la dependència realitzarà l’estudi, la valoració i el diagnòstic socials. El SAD prescrit per a cada persona o família quedarà establert en un pla d’atenció que recollirà els objectius i les condicions del servei.

Servei de teleassistència domiciliària

Què és?

És un servei perTELEASSISTENCIA PERSONES GRANS.jpgmanent que dóna resposta immediata a la persona usuària, en el cas de trobar-se en situació d’emergència estant al seu domicili. Consisteix en la instal·lació en l’habitatge de la persona d’un aparell que està connectat per línia de telèfon a una central receptora, amb la qual es pot contactar prement un botó.

 

Quins són els principals requisits per accedir-hi?

 • Residir i estar empadronat al municipi de Salou
 • Tenir 65 anys o més i/o acreditar una situació de discapacitat
 • Viure sol o conviure amb persones majors de 65 anys o amb persones que acreditin una situació de discapacitat.
 • Les persones menors de  85 anys hauran de demostrar la necessitat del servei per motius de salut, en particular, per alguna/es de les següents situacions:
  •  Per malaltia crònica, amb risc de patir crisi aguda de la malaltia
  •  Tenir risc de patir caigudes
  •  Presentar dificultats per a la deambulació

 

Quin cost té?

L’aportació econòmica de la persona usuària estarà en funció dels recursos econòmics de que disposi la persona i la unitat familiar de convivència.

 

Com sol·licitar-lo?

L’accés al Servei de teleassistència es realitza a través del Servei Bàsic d’Atenció Social.

El/la treballador/a social de referència realitzarà l’estudi i valoració de la situació d’autonomia personal, sociofamiliar i econòmica del/de la sol·licitant, per tal de realitzar el diagnòstic i la proposta corresponent.

Document Actions