Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Medi Ambient, Platges i Salut

Bases que regulen la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Salou en matèria mediambiental

L'objecte d'aquestes bases és col·laborar econòmicament amb les entitats sense finalitats lucratives per la realització de les activitats de contingut sobre la natura, que és condició indispensable que es desenvolupin en el municipi de Salou.

1.  Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per la realització d’activitats en matèria de Medi Ambient,  dins dels límits establerts en els pressupostos municipals.

Les subvencions en matèria de Medi Ambient tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les entitats sense finalitats lucratives per la realització de les activitats de contingut sobre la natura, que és condició indispensable que es desenvolupin en el municipi de Salou

 

2. Règim Jurídic

Les subvencions concedides tindran caràcter voluntari, discrecional i eventual, s’atorgaran en funció de programes concrets.

No generen cap drets per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent en futures sol·licituds.

El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d’acord amb la seva normativa reguladora.

Les següents bases d’execució quedaran subjectes al que disposi l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Salou.

 

3.Beneficiaris

3.1 Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les entitats sense finalitats lucratives, que tinguin per finalitat realitzar actuacions en l’àmbit del Medi Ambient o la natura dins del municipi de Salou i que compleixin les condicions que s’especifiquen en aquestes bases.

3.2 cada peticionari podrà presentar un únic projecte per a l’àmbit que fixen aquestes bases.

 

4. Conceptes subvencionables:

4.1. Es considera despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquesta bases.

4.2.  Són despeses subvencionables aquelles que corresponen a la despesa  corrent necessària per a la realització dels projectes presentats.  La despesa a justificar ha d’haver estat executada en el transcurs de l’any d’aprovació de la convocatòria.

En cap cas seran despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

 

5. Obligacions:

5.1.  Justificar davant l’administració el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.

5.2.  Ha de presentar el programa d’activitat i pressupost, així com comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament (reintegrant el fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui necessària. La corresponent renúncia.

5.3. Ha de col·laborar en les actuacions de comprovació i control que faci l’Ajuntament, aportant quanta informació li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.

5.4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de control i comprovació.

5.5. Procedir al reintegrament dels fons públics percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei general pressupostària.

L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.

 

6.  Compatibilitats

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l’activitat no podrà superar el cost total del projectes a desenvolupar.

 

7.  Sol·licituds

Documentació a aportar en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció:

7.1. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la corresponent convocatòria.

7.2. La documentació s’ha d’omplir mitjançant suport informàtic.

Aquests impresos normalitzats es facilitaran a les oficines de l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) de l’Ajuntament de Salou. També es poden baixar de la pàgina web d’Internet a l’adreça www.salou.cat      

7.3. Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de trenta dies hàbils a les Oficines d’Atenció al ciutadà (OAC), situades a l’Ajuntament de Salou, Passeig Trenta d’Octubre número 4, i començarà a comptar a partir  l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP, amb el benentès que si finalitza el termini  en dissabte o festiu s’entendrà com últim dia l’hàbil següent.

7.4. Cal presentar una sol·licitud per projecte i assenyalar explícitament l’àmbit temàtic, el programa i l’àmbit territorial al qual es vulgui concórrer, així com la següent documentació:

- Projecte pel que es sol·licita l’ajut amb desclòs d’ingressos i despeses directes. La sol·licitud presentada que no inclogui la descripció del projecte serà directament exclosa, sense perjudici del que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el sentit de completar projectes no desenvolupats.

- Fotocòpia del NIF de l’entitat.

- Còpia dels estatuts de les entitats.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no acompanyi  la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar informació.

 

8. Criteris de valoració

8.1. Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:

Criteris

Puntuació màxima

Entitats sense finalitats lucratives

40

Antiguitat en el desenvolupament projecte

 1-3 anys

 4-6 anys

 6-9 anys

 + 10 anys

 

8

10

12

15

Qualitat del projecte

- Projecte fonamentat, concret,coherent, amb estructura

 

 

30

 

Persones voluntàries  participants en el projecte

 1-3 persones

 4-6 persones

 6-9 persones

+10 persones

 

8

10

12

15

 

8.2.           La puntuació mínima per tenir dret a rebre un ajut econòmic és de 50 punts.

 

9. Instrucció de l’expedient

9.1. Serà d’aplicació l’establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Salou, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

9.2. Una vegada s’acredita la documentació requerida, es trasllada la instància al Departament de Medi Ambient, on es realitzarà l’informe tècnic de resolució, favorable o desfavorable, en funció de la comprovació prèvia del compliment, o no, dels requisits de la convocatòria

L’òrgan d’instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de formular la proposta de resolució.

9.3. Als efectes previstos a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’òrgan col·legiat competent per a la proposta de concessió serà la comissió informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental.

9.4. L’òrgan competent per a concedir o denegar les subvencions és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Salou.

 

10. Termini de resolució i notificació

10.1. Les subvencions s’atorgaran en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds, mitjançant resolució de la Junta de Govern a proposta de l’òrgan d’instrucció i òrgan col·legiat. La manca de resolució dins d’aquest termini tindrà efectes desestimatoris.

10.2. Un cop que la sol·licitud tingui la conformitat de la Òrgan d’instrucció, es remetrà amb les actuacions efectuades a l’òrgan concedint perquè dicti resolució. En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds.

10.3. Un cop aprovada la proposta de resolució i d’acord amb el disposat a l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i, si escau, a la corresponent convocatòria, la Junta de Govern Local com a òrgan concedint resoldrà el procediment de manera definitiva.

10.4. Aquest acord d’aprovació definitiva aprovat per la Junta de Govern serà traslladat a tots i cadascun dels sol·licitants, per tal que prenguin coneixement de la subvenció concedida i les condicions amb les quals s’ha concedit, atorgant-los-hi un termini de deu dies des de la recepció de la notificació per tal que formulin l’acceptació de la mateixa.

 

11.  Acceptació

11.1. Per a l’efectivitat de la subvenció serà necessari que aquesta i les condicions amb les quals s’ha concedit siguin acceptades per escrit.

11.2. Si el beneficiari no presta la seva acceptació en el corresponent termini o formula reserves respecte d’aquesta, l’Ajuntament considerarà que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.

 

12. Justificació i pagament

12.1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de la subvenció, es documentarà mitjançant:

- La rendició d’una memòria de l’activitat subvencionada, especificant el grau d’assoliment dels objectius.

- La justificació documental de la difusió feta del finançament per part de l’Ajuntament de Salou

- La justificació econòmica consistent en un balanç econòmic de l’actuació subvencionada, amb el desglossament de totes les despeses i ingressos que hagi generat i presentat en els models normalitzats aprovats per l’ajuntament de Salou.

El balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les despeses de l’activitat amb identificació del creditor i del document, ha de constar l’import, la data d’emissió i la data de pagament.

12.2. La justificació dels fons rebuts es farà mitjançant les factures originals o compulsades o documents de valor probatori equivalent, corresponents a la subvenció municipal, que hauran de complir els requeriments establerts en l’article 6 del Reglament RD 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es regulen les obligacions de facturació. També s’haurà d’aportar una relació classificada de totes les factures presentades i fer constar com a mínim el número de factura, la data de factura, el proveïdor i l’import, la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada, signats pel representant legal o per la persona signant de la sol·licitud de subvenció.

Les factures o documents de valor probatori equivalent hauran de ser documents originals.

No s’admetran tiquets ni rebuts.

12.3. La justificació es realitzarà en un únic tràmit i com a màxim el 30 de desembre del mateix any.

No es podran atorgar noves subvencions si no estan degudament justificades les atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini establert per a la seva justificació.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.

12.4. El pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació prèvia de la justificació de l’activitat subvencionada. La Regidoria Medi Ambient i valorarà la documentació aportada i instarà d’ofici el pagament total o final de l’aportació emeten un informe favorable en el qual s’acrediti que l’activitat subvencionada ha estat realitzada d’acord amb els condicions establertes per la seva concessió, sense perjudici que a posteriori pugui ser comprovat l’expedient per la Intervenció General.

12.5. El pagament avançat de la subvenció, s’efectuarà només de manera excepcional, l’Ajuntament avançarà una part (fins a un màxim del 50 %) de la subvenció a les entitats, quan aquestes justifiquin per escrit les seves dificultats per a afrontar les primeres despeses.

Aquest escrit justificatiu serà valorat per l’òrgan d’instrucció que n’emetrà informe autoritzant o denegant l’avançament. Aquest informe s’elevarà en forma de proposta a la Junta de Govern que serà qui emeti la resolució definitiva, que haurà de ser notificada en forma al sol·licitant.  Un cop aprovada, el pagament avançat es tramitarà d’ofici a instància de la regidoria d’Acció Social.

12.6. En els casos de pagaments a compte o de pagaments avançats es podran exigir garanties als preceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament en via executiva es podrà efectuar la compensació d’ofici del pagament de la subvenció amb els deutes d’aquest.

 

13.  L’anul·lació i reintegrament

13.1. Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament procedirà a l’anul·lació  total o parcial de la subvenció proposada o atorgada en els casos d’incompliment següents:

- De l’obligació de justificació.

- De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.

- De les condicions especials imposades a la corresponent modalitat

- De les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.

- De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.

- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l’òrgan municipal tutor de la subvenció.

- La superació del percentatge fixat en aquestes bases en relació amb el cos efectiu.

Per fer efectiu l’import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s’afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

 

14. Partida pressupostària on s’imputa l’import de la subvenció

Número de  partida per l’exercici 2015 és 03 1721 48903 dotada amb 1.000 euros amb aquest concepte, fins esgotar saldo existent.

 

15.  Verificació i control

Les subvencions atorgades pel departament de Medi Ambient estan sotmeses a verificació i control segons els que estableix l’Ordenança General de Subvencions.

 

16.  Vigència

La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin.

 

17.- Difusió de les activitats subvencionades

En tota difusió de les activitats subvencionades objecte de les presents Bases, i sota qualsevol manifestació o suport de transmissió de la informació o comunicació en què aquestes puguin ser presentades o publicades (a títol merament enunciatiu: paper, audiovisual,  informàtic, multimèdia, telemàtic, bases de dades, entre d’altres), haurà de figurar la denominació  completa i el logotip de l’Ajuntament de Salou  - Regidoria de Medi Ambient,  com a entitat que ha finançat l’activitat.

Per tal de comprovar-ho, caldrà que s’entregui una mostra de tot el material enunciatiu produït.

Document Actions