Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Medi Ambient, Platges i Salut

Bases reguladores de les subvencions que atorga la regidoria de Salut Pública

Aquestes bases regulen la concessió de les subvencions i ajuts a entitats sense ànim de lucre, destinades a col·laborar en el desenvolupament d'actuacions que siguin d'interès o utilitat pública en els àmbits assistencial o humanitari.
1.- OBJECTE.
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per part de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Salou, per la realització d’activitats que complementin les competències municipals mitjançant actuacions en els àmbits de la salut pública  per tal de millorar la promoció, informació i educació per a la salut dels diferents grups de població, prevenir les malalties i atendre o donar suport als afectats/des per malalties, els seus/ves familiars i cuidadors/es.
 
2.- RÈGIM JURÍDIC
Juntament amb aquestes bases particulars, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Salou,  la L.O. 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Les subvencions concedides tindran caràcter voluntari i discrecional i s’atorgaran en funció de programes concrets. En cap cas, no generaran drets o expectatives per obtenir altres subvencions en anys consecutius, de manera que no es podran al·legar com a precedent en futures sol·licituds, tret que s’hagin concedit amb caràcter plurianual.
L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general i tenen caràcter no devolutiu.
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.
El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria.
La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d’acord amb la seva normativa reguladora.
Les següents bases d’execució quedaran subjectes al que disposi l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Salou.
En els aspectes no previstos en aquestes bases, serà d'aplicació la normativa general, i en concret el Títol 3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals (DOGC núm. 2066, de 23 de juny de 1995) i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.
 
3.- BENEFICIARIS
Podran acollir-se a les subvencions regulades en aquestes les  entitats i associacions sense ànim de lucre que compleixin les condicions següents:
a)    Estiguin legalment constituïdes i estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Salou.
b)   Promoguin i realitzin activitats objecte d’aquestes bases al municipi de Salou, o que els beneficiaris de la seva activitat siguin habitants o col·lectius del municipi de Salou.
c)    Hagin justificat degudament altres subvencions anteriors que se’ls hagin concedit.
d)    Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.
e)    Treballar en el camp que estableixen les bases d’aquestes subvencions.
f)     Totes les entitats/associacions que s’acullin a aquesta convocatòria han de fer constar expressament que prohibeixen qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe a la seva entitat, així com que compleixen amb les obligacions establertes per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la resta de disposicions legals aplicables en matèria d’igualtat entre dones i homes que les afecti com a entitats/associacions.
g)    Els beneficiaris hauran de complir els següents principis ètics i de conducta:
1. Comunicar immediatament a l’òrgan concedent de les subvencions les possibles situacions de conflicte d’interessos.
2. No realitzar cap acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitat i lliure concurrència.
3. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
4. Revelar qualsevol pagament en concepte de comissió o similar en relació amb l’obtenció de la subvenció o contracte.
5. No realitzar pagaments, ofertes, ni exigir o acceptar suborns, ni participar amb els altres aplicats competidors per obtenir conjuntament la subvenció o contracte i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la lliure concurrència.
6. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o l’avaluació del compliment de l’objecte de la subvenció, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per aquestes finalitats.
7. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquest condicionat.
8. L’incompliment de qualsevol de les obligacions descrites serà causa de revocació de la subvenció, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent.
 
4.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:
Són obligacions dels beneficiaris:
- La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades per a la seva aprovació.
- Ha d’acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa d’aplicable.
- Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenti la concessió de la subvenció.
- Justificar davant l’administració el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.
- Ha de presentar el programa d’activitat i pressupost, així com comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament ( reintegrant el fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui necessària. La corresponent renúncia.
- Ha de col·laborar en les actuacions de comprovació i control que faci l’Ajuntament, aportant quanta informació li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.
- Comunicar a l’administració l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com se’n tingui coneixement i, en tota cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons rebuts.
- Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que s’està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a aquest Ajuntament, i front a la Seguretat Social.
- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i demés documents degudament  auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable o, si escau, els estats comptables que garanteixin el correcte exercici de les facultats de comprovació i control.
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de control i comprovació.
- Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament, incloent en tota la documentació, programa imprès, etc. que s’elabori, el patrocini o el logotip de l’Ajuntament de Salou.
- Procedir al reintegrament dels fons públics percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei general pressupostària.
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.
 
5.- COMPATIBILITATS
Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l’activitat no podrà superar el cost total del projectes a desenvolupar.
 
6.- TERMINIS I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de trenta dies hàbils a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC), situades a l’Ajuntament de Salou, Passeig 30 d’octubre núm. 4 i començarà a comptar a partir l’endemà que finalitzi la publicació de l’anunci al BOP.
En cas de no complir els terminis, la sol·licitud es declararà fora termini i no es valorarà.
 
7.- DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud signada pel president/a o persona responsable de l’entitat/associació. A la sol·licitud caldrà incloure el següent:
a)    L’ import de la subvenció sol·licitada.
b)   Indicació del número de socis/es i/o usuaris/es, de l’entitat/associació.
c)    Autorització a l'ens local per la comprovació electrònica de que l'entitat /associació està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l' Ajuntament de Salou, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
d)    Pressupost de l’activitat amb indicació del seu finançament.
e)    NIF de l’entitat(1)
f)     IBAN del compte bancari on s’ha de fer el pagament de la subvenció (1) .
 
A més hauran de presentar els següents documents:
g)    Declaració de que la seva entitat/associació prohibeix qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, així com que compleixen amb les obligacions establertes per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la resta de disposicions legals aplicables en matèria d’igualtat entre dones i homes que les afecti com a entitats/associacions.
h)    Informació respecte a les subvencions sol·licitades per l’entitat/associació, a qualsevol Administració o Ens públic o privat, nacional o internacional, respecte a l’activitat per la que es sol·licita subvenció.
i)     Programa de l’activitat que l’entitat/associació presenta dins la subvenció. On constin les activitats realitzades, i/o previstes de realitzar, indicant el nombre de persones residents al municipi beneficiaries de la mateixa.
j)     Còpia dels estatuts(1).
k)    En cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d’edat, cal aportar una declaració jurada per acreditar que les persones que s’hi adscriguin a la realització de les dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun dels delictes previstos a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor disposa de les certificacions legalment establertes.
 (1)No cal presentar la documentació que ja estigui a disposició de l’Ajuntament de Salou, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació, que hagi estat admesa com a vàlida i que no hi hagi hagut cap modificació. En aquest supòsit, l’entitat/associació sol·licitant ha d’especificar per escrit, l’any en que aquesta documentació va ser presentada.
 
8.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
Sol·licitud per a la justificació de subvencions rebudes, on s’adjuntarà la documentació següent:
Detall d’ingressos i despeses.
Relació d’ingressos i de despeses respecte a l’activitat per la que es demana la subvenció. Informació dels imports aprovats i/o rebuts en concepte de subvenció per aquella mateixa activitat part d’altres serveis i/o organismes. Indicar també les aportacions econòmiques fetes pels/les socis/es a través de quotes i similars respecte aquella activitat.      

 

Factures.
Es poden presentar les factures originals o fotocòpies compulsades de les mateixes.
S’ha de presentar una relació de les factures  presentades.
Les factures i altres justificants de les despeses efectuades per  l’entitat/associació s’hauran d’ ajustar a les següents condicions:
- hauran d’anar obligatòriament a nom de l’entitat/associació beneficiaria.
- hauran d’expressar amb detall els béns o serveis adquirits, si és el cas.
- hauran de contenir com a mínim les següents dades: el nom de l’entitat/associació, el domicili,  la data de la  factura, el NIF, el concepte, l’ import,  el  número de la factura, les dades del/la proveïdor/a, l'IVA desglossat; si està exempta indicar-ho, IRPF si és el cas.
- hauran d’anar sempre segellades amb el segell de l’entitat/associació sol·licitant.
Amb caràcter general tots els justificants hauran de presentar-se en factures d'acord amb la llei d' IVA. Si en algun cas no fos possible l'expedició de factura/es s'acceptaran tiquets per import màxim de 30 euros.
En cas de no complir-se els requisits exigits es procedirà a rebutjar els justificants que no s'ajustin a la normativa vigent i al requeriment de devolució de la subvenció si fos el cas de no quedar correctament justificada.
 
Memòria de l’activitat que ha estat subvencionada.
La memòria de l’activitat  subvencionada haurà de contenir com a mínim:
El nom de l’activitat
Àmbit geogràfic d’execució (Lloc de realització)
Descripció dels objectius assolits amb l’activitat (Generals i específics)
Descripció de l’activitat, detallant el nombre de persones participants, indicant si l’activitat és oberta a tota la ciutadania o restringida a socis/es, així com el nombre de persones destinatàries de Salou, en el cas de que l’activitat no es realitzi al municipi de Salou.
Calendari d’execució (Dates de realització de l’activitat)
Abast i característiques de la població a la qual s’adreça l’activitat
Justificació de la capacitat suficient de l’entitat/associació per dur a terme l’activitat. (Descripció dels recursos materials, humans i econòmics que han fet possible l’activitat).
Qualsevol altra documentació que complementi la memòria si s’escau, com material gràfic, recull de notícies aparegudes a la premsa, etc..
En tot cas, els documents que es presentin per la justificació de la subvenció s’hauran d’ajustar al que estableix l’article 22 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Salou.
Quan la sol·licitud i la documentació demanada no s'ajusti a les condicions establertes, es requerirà a l'entitat/associació perquè, d'acord amb el que disposa l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en un termini de 10 dies hàbils n'esmeni els defectes observats. En el cas de no esmenar les mancances detectades en el termini atorgat, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud.
 
9.- IMPORT DE LES SUBVENCIONS
La quantia de la concessió és la resultant de la valoració de les peticions i la distribució de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible.  Tenint en compte el grau de viabilitat econòmica de l’activitat i l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes, la projecció de l’activitat, la repercussió, activitats de gran interès públic i /o social.
Per la concessió de les subvencions es tindran en compte els criteris de valoració descrits en l’apartat 10 de les present bases,  i s’entregarà l’ajut de major a menor puntuació fins exhaurir dotació pressupostària.
Les subvencions atorgades podran ser com a màxim el  50% del cost de l’activitat fins esgotar partida pressupostària,  llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d’activitats de gran interès públic, que no es podrien portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi aquest percentatge.
No es podran atorgar subvencions que, juntament amb les ja concedides per altres organismes per a la mateixa activitat, superin el 100% de l’activitat subvencionada.
 
10.- CRITERIS DE VALORACIÓ.
La proposta d’atorgament de subvencions a activitats s’atindrà als criteris següents de valoració de les sol·licituds amb la puntuació màxima que s’esmenta a continuació:
L’ activitat es valorarà fins a un màxim de 100 punts, segons els criteris següents:
-       Interès general de l’activitat i benefici per als ciutadans de Salou,o bé per la seva repercussió i l’interès social de l’activitat (fins 30 punts).
-       Inexistència o dèficit d’activitats anàlogues (fins 20 punts).
-       Adequació de l’activitat a l’objecte de la subvenció (15 punts)
-       La viabilitat tècnica i econòmica de l’activitat (Fins a 15 punts)
-       L’ experiència de l’entitat/associació en  la gestió d’activitats similars (Fins a 10 punts)
-       El nombre total de persones destinatàries de l’activitat (Fins a 10 punts)
 
En qualsevol cas, és requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim de 30 punts.
 
11. ÒRGAN COMPETENT PER ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
Serà d’aplicació l’establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Salou, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Òrgan d’instrucció.
Una vegada s’acredita la documentació requerida, es trasllada la instància al Regidoria de Salut Pública, on es realitzarà l’informe tècnic de resolució, favorable o desfavorable, en funció de la comprovació prèvia del compliment, o no, dels requisits de la convocatòria
L’òrgan d’instrucció realitzarà d’ofici quantes actuacions consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de formular la proposta de resolució.
 
Òrgan col·legiat.
Als efectes previstos a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’òrgan col·legiat competent per a la proposta de concessió serà la comissió informativa corresponent.
 
Òrgan concedent.
L’òrgan competent per a concedir o denegar les subvencions és la Junta de Govern Local.
 
12.- TERMINI DE RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS
Les subvencions s’atorgaran en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds, mitjançant resolució de la Junta de Govern a proposta de l’òrgan d’instrucció i òrgan col·legiat. La manca de resolució dins d’aquest termini tindrà efectes desestimatoris.
Resolució
  1. La proposta de resolució, a més d’especificar el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es concedeixi la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituds.
  2. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats a desenvolupar pel sol·licitant i l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior a aquell que figura a la sol·licitud presentada, és podrà concedir al beneficiari, la facultat de reformular la seva sol·licitud per a ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable, en un termini màxim de deu dies. Si així no ho fes, s’entendrà que dona la seva conformitat a aportar la diferència entre la quantia atorgada en subvenció i la despesa inicial prevista.
  3. Un cop que la sol·licitud tingui la conformitat de la Òrgan d’intrucció, es remetrà amb les actuacions efectuades a l’òrgan concedent perquè dicti resolució. En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds.
  4. Un cop aprovada la proposta de resolució i d’acord amb el disposat a l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i, si escau, a la corresponent convocatòria, la Junta de Govern Local com a òrgan concedent resoldrà el procediment de manera definitiva.
 
Notificació
Aquest acord d’aprovació definitiva aprovat per la Junta de Govern serà traslladat a tots i cadascun dels sol·licitants, per tal que prenguin coneixement de la subvenció concedida i les condicions amb les quals s’ha concedit, atorgant-los-hi un termini de deu dies des de la recepció de la notificació per tal que formulin l’acceptació de la mateixa.
 
Acceptació
1. Per a l’efectivitat de la subvenció serà necessari que aquesta i les condicions amb les quals s’ha concedit siguin acceptades per escrit.
2. Si el beneficiari no presta la seva acceptació en el corresponent termini o formula reserves respecte d’aquesta, l’Ajuntament considerarà que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.
 
13.- PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació prèvia de la justificació de l’activitat subvencionada.
El pagament avançat de la subvenció, s’efectuarà només de manera excepcional, l’Ajuntament avançarà una part (fins a un màxim del 50 %) de la subvenció a les entitats, quan aquestes justifiquin per escrit les seves dificultats per a afrontar les primeres despeses.
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament en via executiva es podrà efectuar la compensació d’ofici del pagament de la subvenció amb els deutes d’aquest.
 
14.- L’ANUL·LACIÓ I EL REINTEGRAMENT
Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament procedirà a l’anul·lació  total o parcial de la subvenció proposada o atorgada en els casos d’incompliment següents:
- De l’obligació de justificació.
- De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
- De les condicions especials imposades a la corresponent modalitat
- De les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.
- De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.
- La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l’òrgan municipal tutor de la subvenció.
- La superació del percentatge fixat en aquestes bases en relació amb el cos efectiu.
Per fer efectiu l’import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s’afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.
 
15.- SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS I DELS PROJECTES SUBVENCIONATS
Es farà un seguiment del desenvolupament del projecte. En el marc d’aquest seguiment, l’entitat a qui li hagi estat concedida una subvenció podrà ser requerida en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal de presentar i acreditar els resultats del projecte realitzat. Aquests resultats podran ser utilitzats per l’Ajuntament a efectes de difusió de l’activitat.
En cas d’efectuar-se l’esmentat requeriment, l’incompliment injustificat de l’obligació esmentada de presentació serà causa automàtica de revocació de la concessió de la subvenció.
 
16. PARTIDA PRESSUPOSTARIA ON S’IMPUTA L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
El número de la partida pressupostària és 03 311 46901 dotada amb 8.300 euros amb aquest concepte, fins esgotar saldo existent.
 
17.- DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES
En tota difusió de les activitats subvencionades objecte de les presents Bases, i sota qualsevol manifestació o suport de transmissió de la informació o comunicació en què aquestes puguin ser presentades o publicades (a títol merament enunciatiu: paper, audiovisual,  informàtic, multimèdia, telemàtic, bases de dades, entre d’altres), haurà de figurar la denominació  completa i el logotip de l’Ajuntament de Salou  - Regidoria de Salut Pública,  com a entitat que ha finançat l’activitat.
Per tal de comprovar-ho, caldrà que s’entregui una mostra de tot el material enunciatiu produït.

Document Actions