Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Alcalde

Competències

Segons estableix l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei muncipal i de règim local de Catalunya, corresponen a l'alcalde les atribucions següents:

53.1 L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:

a) Representar l'ajuntament.

b) Dirigir el govern i l'administració municipals.

c) Convocar i presidir les sessions de ple, de la comissió de govern i de qualsevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això, d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació de servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament de personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquest convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases de règim local.

j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades a un altre òrgan i, en cas d'urgència, en matèries de la competència de ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències de ple, en raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui ha de donar compte d'això.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar compte immediat a ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.

o) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris de l'pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament de planejament general del municipi no atribuïdes expressament al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

o) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

53.2 Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.

53.3 L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament de personal laboral, i les esmentades en les lletres b), f), s), k), l) i m) de l'apartat 1.

Document Actions