Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Ajuntament

El Ple Municipal

El Ple està integrat per l’alcalde, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament.

Habitualment, els plenaris municipals se celebren cada darrer dimecres de mes a les 12 del migdia, llevat dels plenaris extraordinaris, celebrats fora de la periodicitat anteriorment indicada.

En aquest enllaç trobaràs les convocatòries i actes dels plens municipals.

La sala de sessions, ubicada a la planta baixa de l'Ajuntament, està oberta a la ciutadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots trobar els vídeos dels plens al canal Youtube de l'Ajuntament de Salou:

 

Està integrat per:

  • Membres que formen part del Govern:

- Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou (Sumem per Salou-PSC)

- Yeray Moreno Macías (Sumem per Salou-PSC)

- Julia Gómez Mesonero (Sumem per Salou-PSC)

- Cristina Berrio Ortega (Sumem per Salou-PSC)

- Hèctor Màiquez Forcada (Sumem per Salou-PSC)

- Beatriz Morer Pardos (Sumem per Salou-PSC)

- Xavier Montalà Arribas (Sumem per Salou-PSC)

- Noelia Izquierdo Monzón (Sumem per Salou-PSC)

- Sebastià Domínguez Sáez (ERC)

- Elena Zhukova Marchenko (ERC)

- Marc Riverola Castellà (ERC)

- Marçal Curto Hoyos (ERC)

 

  • Membres que formen part de l'oposició:

- Ana Belén Rodríguez Ros (VOX)

- Josefa Aguirre Clave (VOX)

- Paul Daniel Axinte Axinte (VOX)

- Mario Garcia Vidal (PP)

- Marc Alarcón Peralta (PP)

- Germán Rueda Rueda (PP)

- Marc Montagut Prats (Sempre Salou)

- Eduard Abenojar Bonilla (Sempre Salou)

- Ignacio Durán Francisco (USAP)

 

Atribucions del ple

Segons estableix l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple les atribucions següents:

52.1 El ple és integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde.

52.2 Corresponen al ple les atribucions següents:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració de terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i les restants administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim de personal eventual, tot això en els termes que estableix la legislació sobre funció pública local.

k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada en cada exercici econòmic excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

Quan estant previstes en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre a ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

52.3 Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

52.4 El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la comissió de govern, excepte les esmentades en l'apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h) , i), j), l) i q), i en l'apartat 3 d'aquest article.

 

 

Document Actions