Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Promoció Econòmica i Comerç

2. Glossari per a les persones emprenedores

Amb la globalització del mon dels negocis, és necessari conèixer les noves expressions que es fan servir al mon de l’emprenedoria i l’empresa. Aquests termes, habitualment de procedència anglesa, poden resultar desconeguts o estranys pel que és necessària una breu explicació del seu significat per a poder comprendre les converses dins del món de l'empresa. Des de l’àrea d’emprenedoria posem a la teva disposició aquest breu glossari per a persones emprenedores amb els termes més utilitzats:

Acceleradora d’empreses: és una entitat que té l'objectiu d'impulsar startups, empreses de recent creació, mitjançant un programa basat en convocatòries amb un termini de temps estipulat. Aquests programes inclouen assessorament, formació intensiva, educació digital i tutorització per part de l'empresa.

B2B: (Business To Business o Negoci a Negoci), Buscar un nínxol de mercat no és gens senzill i buscar un client apropiat per als productes i serveis és molt important. Per això, algunes companyies decideixen focalitzar en clients empresarials i no només en el tradicional client particular. És el que es coneix com el Business To Business o B2B.

Bootstraping: Engegar un negoci des de gairebé res, basat en general, en els ingressos personals i l’estalvi, ajuda mútua, amb els costos d’explotació més baixos possibles i un enfocament efectiu i primari per a la venda.

Business Angel: és un inversor privat que inverteix en les fases inicials (llavor o seed) d’un projecte empresarial, assumint, per tant, un risc elevat per la seua inversió. Amb independència de la quantitat de diners que inverteixin, aporten a l'emprenedor una altra sèrie d'inputs, com per exemple, la xarxa de contactes o el seu coneixement quant a la posada en marxa del projecte.

Business Model Canvas: El Business Model Canvas constitueix una eina essencial per a crear models de negocis, descrivint diferents aspectes de la teva idea de negoci necessaris per al correcte funcionament del teu projecte. Es una eina on es identifiquen els apartats interrelacionats entre ells que cobreixen tots els aspectes bàsics d'un negoci: segments de clients, proposta de valor, canals, relació amb el clients, fonts d'ingressos, recursos clau, activitats clau, socis clau i estructura de costos.

Capital: són els fons aportats pels accionistes en el moment la constitució de la societat. Està dividit en accions d’igual valor nominal. Es pot incrementar mitjançant ampliacions de capital, emissió d’accions noves o l’elevació del valor nominal.

Coworking: és una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents sectors, compartir un mateix espai de treball (tant físic com virtual) amb la finalitat de desenvolupar els seus projectes professionals la vegada que fomenten projectes conjunts.

Crowdfunding: Bàsicament, el crowdfunding és el finançament massiu entre una multitud de persones. En general, a canvi dels seus diners, els mecenes reben algun tipus de recompensa física o virtual.

Cultura emprenedora: Conjunt de valors, creences i idees compartides pels membres d’una organització que fomenta que les persones actuïn per elles mateixes, amb iniciativa i creativitat.

Cultura empresarial: Conjunt de valors, creences i principis fonamentals compartits pels membres d’una empresa.

Diagrama de Gantt: és una eina per a planificar i programar tasques al llarg d'un període determinat. Gràcies a una fàcil i còmoda visualització de les accions previstes, permet realitzar el seguiment i control del progrés de cadascuna de les etapes d'un projecte i, a més, reprodueix gràficament les tasques, la seva durada i seqüència, a més del calendari general del projecte.

Ecosistema emprenedor: context i entorn que faciliten el sorgiment d'empreses i projectes empresarials. Inclou, Acceleradores, Incubadores, El sistema financer, El govern, Iniciatives privades, Institucions interessades o involucrades en el tema de l'emprenedoria, entre altres.
Com més li faciliti les coses als emprenedors perquè floreixin i es consolidin, millor serà l'ecosistema.

Elevator Pitch: literalment és el discurs de l’ascensor. Es basa en la idea que la persona emprenedora ha de ser capaç de seduir a un inversor sobre el seu projecte empresarial en el temps que tarda un ascensor a pujar a una planta d’un edifici, és a dir, en menys d’un minut.

Emprenedor: L'emprenedor és aquella persona que identifica una oportunitat i organitza els recursos necessaris per a agafar-la.

Emprenedoria: Activitat que consisteix a desenvolupar projectes empresarials

Empresa: Entitat que integra un conjunt d’elements organitzats i dirigits per assolir una sèrie d’objectius mitjançant la realització d’una determinada activitat econòmica.

Entorn empresarial: Tot allò que envolta l’empresa i hi influeix. Es divideix en entorn específic i entorn general.

Family, Fools & Friends: les 3 F´s són les primeres fonts de finançament externes a les quals apel·len els emprenedors en les fases inicials d’un projecte startup. Són literalment els familiars, “els boixos”  i els amics.

Fintech: Financer i tecnològic, o conjunt de pràctiques financeres íntimament lligades a la tecnologia. Mètodes de pagament, banca online, moneders digitals, o fins i tot negociació de mercats, gestió de matèries primeres, finançament col·lectiu o sistemes de seguretat financera, pertanyen als sectors dels quals les empreses extreuen les TIC per a oferir serveis financers de forma més còmoda, eficaç i assequible.

Freemium: és un model de negoci que prové de la mescla de dos conceptes: free (gratis) i premium. Es tracta d’un model de negoci mitjançant el qual una empresa atorga als usuaris interessats un servei o varis de forma completament gratuïta, però que alhora dona l'opció de gaudir de millors opcions si s'animen a pagar per elles.

Incubadora: Les incubadores són excel·lents eines per a impulsar el naixement d'empreses, perquè proporcionen l'assistència necessària per a créixer. Les diferències amb l’acceleradora són molt subtils. La més important és la durada del programa d’incubació davant del de l’acceleradora, ja que la primera pot perllongar-se fins a 2 o 3 anys. Els serveis prestats són similars i solen proporcionar l’oportunitat de presentar el projecte davant un panell d’inversors.

Innovació: Procés mitjançant el qual les empreses desenvolupen nous productes, serveis, processos productius o formes d’organització que els permetin assolir avantatges competitius.

Lean Startup: El mètode Lean Startup , que literalment significa “Startup lleugera”, és una metodologia de negocis que aporta un marc de planificació i actuació de ràpida acció i reacció. Afavoreix al màxim el testatge de l'oferta amb públic real el més ràpid possible i la seva optimització en funció del feedback del mercat.

En essència, el Lean Startup advoca perquè llancis el producte el més ràpid possible, obtinguis dades reals al més aviat possible i en funció d'això milloris la teva proposta o la canviïs, és a dir, la pivotis, també al més aviat possible.

Lean Canvas: El Lean Canvas és una eina de visualització de models de negoci que conjumina elements del Business Model Canvas, d'una banda, i del mètode Lean Startup.

Liquiditat: capacitat per a fer front a les obligacions econòmiques en la data del seu venciment. Es pot fer per conversió d’un actiu en diner efectiu o equivalent.

Mentor: en la fase d’arrencada d’una startup és una figura molt important. Solen ser emprenedors o fundadors de startups reconegudes, persones experimentades que han tingut èxit en algun dels projectes que han desenvolupat. Aporten experiència i visió als fundadors d’empreses que participen en fòrums i programes d’acceleració. Moltes vegades s’acaben convertint en inversors de les startups amb les quals col·laboren.

Networking: és l’art de construir i mantenir relacions personals i professionals al llarg del temps, que impliquen un benefici per a ambdues persones.

Persona Emprenedora: Persona que, o bé treballant per compte propi (empresari individual) o per compte aliè (emprenedor corporatiu), duu a terme una activitat empresarial amb iniciativa i autonomia, assumint el risc en les seves decisions i amb l’ànim d’assolir determinats objectius.

Pla de negoci: és un document formal, elaborat per escrit, que defineix amb claredat els objectius d’un negoci i descriu els mètodes que es van a emprar per a aconseguir-los. El Pla de Negocis ajuda a assignar els recursos en forma apropiada, a fer cara a complicacions imprevistes i prendre bones decisions.

Pla de màrqueting: Document que descriu els objectius comercials, els programes d’acció, els recursos que seran necessaris i el calendari en què es portarà a terme cada acció programada.

Risc: condició en la qual existeixen possibilitats que ocorrerà alguna adversitat que no permetrà el resultat positiu que s’espera. És el càlcul conjugat i anticipat de les possibles pèrdues ocasionades de les amenaces i de les febleses.

Spin-off:  és la constitució d’una societat mercantil a partir dels treballs de recerca d’un departament universitari o d’un centre de recerca. L’equip investigador constitueix una societat mercantil independent de la qual són socis fundadors, a la qual es transfereix la titularitat de la IP o una llicència exclusiva sobre la mateixa atorgada pel centre investigador.

Start-up:  Empresa de nova creació, normalment de caràcter tecnològic i amb una gran capacitat de creixement, lligada en bona mesura a internet i a les tecnologies de la informació i el coneixement.

TIC: Les tecnologies d'Informació i Comunicació (Tics) són el conjunt d'eines relacionades amb la transmissió, processament i emmagatzematge digitalitzat de la informació. Un aliat de l'emprenedoria, tant en nous conceptes com en el tradicional.

Reputació digital: (també coneguda com a reputació online) és la fama o prestigi que una persona o una empresa tenen en el món digital. En el fons la reputació digital no se separa molt de la reputació tradicional, ja que ambdues estan connectades, però la seva variant digital ha pres una gran importància, atès que quan la gent desconeix una persona o marca el primer que sol fer és buscar sobre ella en Internet.

Transferència de coneixement: és el conjunt d’activitats dirigides a la difusió de coneixements, experiència i habilitats amb la finalitat de facilitar l’ús, l’aplicació i l’explotació del coneixement i les capacitats en R+D de la universitat fora de l’àmbit acadèmic, ja sigui per altres institucions de R+D, el sector productiu o la societat en general.

Viver d’empreses: és un espai físic, especialment dissenyat per a acollir empreses de nova creació, on els emprenedors poden disposar d’unes instal·lacions i serveis a uns preus més reduïts que els del mercat.

Document Actions