Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Neteja i manteniment urbà

Piles

 piles

 

 

LES PILES COM A RESIDU

Les piles es fan servir en múltiples aparells; transistors, joguines, llanternes, rellotges, calculadores... Les piles contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient.

Si les piles s'aboquen al medi incontroladament, l'aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d'aigua i, des d'aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d'éssers vius. En cas de cremes incontrolades els metalls es poden vaporitzar i dispersar per l'aire i, quan plou, ser arrossegats cap a terra i cap a cursos d'aigua.

La major part dels metalls pesants presents a les piles són bioacumulatius i passen d'un organisme a l'altre a través de la cadena alimentària. Per tot això, les piles es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament específics.

 

TIPUS DE PILES 

     - Piles grans: aquestes piles que es caracteritzen per les seves dimensions més grans i la seva utilització en aparells més voluminosos. Les més comuns són les piles bastó (allargades i cilíndriques) i les piles de petaca (quadrangulars i planes). Contenen menys metalls pesants però se'n produeixen moltes més.

     - Piles botó: són piles que es caracteritzen per tenir una dimensió reduïda i generalment forma de botó. S'utilitzen en aparells petits i com a exemple cal citar les piles de mercuri i de liti. Malgrat la seva mida, són les més contaminants ja que contenen una major quantitat de metalls pesats.

     - Acumuladors en sec: aquests són piles recarregables que es poden utilitzar durant molt de temps. Els més freqüents són de níquel-cadmi.

 

RECOLLIDA SELECTIVA, TRACTAMENT I GESTIÓ 

L'empresa concessionària del servei públic, triada mitjançant concurs públic, és PILAGEST S.L, que actualment s'encarrega de la recollida, el transport i el tractament de les piles que es generen a tot Catalunya.

 

Per a més informació consulta la web http://www.apilo.cat/ 

Document Actions