Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Línies d'actuació

L1. Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys

Servei d’intervenció socioeducativa per a progenitors, tutors o guardadors amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc que, mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un adequat desenvolupament integral i benestar dels infants, i per la permanència amb la seva família.

Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.

  • l1Objectiu

Proporcionar suport a la criança i l’educació dels infants de 0 a 3 anys, oferint espais individuals o de grup, per treballar, mitjançant la intervenció dels professionals, en la millora de la cobertura de les necessitats dels infants en situació de risc.
 

  • Funcions

-Suport a la criança i l’educació dels infants en situació de risc.

-Observació i intervenció per reduir la situació de risc i prevenir situacions de desprotecció.

-Oferir espais d’interacció entre infants, adults i professionals.

-Treballar els lligams emocionals entre infants i adults de referència i la vinculació amb el territori i la resta de xarxes i serveis.

L2. Servei d'atenció diürna amb infants i adolescents (de 3 a 16 anys)

l2Servei diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc, fora de l’horari escolar en els períodes lectius, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos, mitjançant el treball individualitzat, en grup, el treball en xarxa i amb la comunitat. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.

  • Objecte

Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats, que els garanteixin un nivell de benestar adequat, desenvolupament personal, integració social i adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i prevenint situacions més greus de desprotecció. La temporalitat de la intervenció serà la que s’estableixi en el pla de treball individual, d’acord amb els objectius previstos per assolir amb l’infant i la família.

  • Funcions

- Proporcionar un espai d’acollida i convivència.

- Oferir atenció individualitzada i en grup als infants i adolescents en situació de risc.

- Acompanyar l’infant o adolescent a centres educatius o altres serveis i recursos del territori, per evitar l’absentisme i afavorir la seva integració social.

- Compensar la manca de cobertura de les necessitats bàsiques de l’infant o l’adolescent pel seu nucli familiar.

L3. Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc

l3Conjunt d’actuacions professionals, dirigides a donar a les famílies el suport necessari perquè puguin  atendre,  correctament,  els  seus  fills  o  filles  en  situació  de  risc,  fomentant, mitjançant el treball individual o en grup, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals, com capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.

  • Objecte

Prestar el suport necessari a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc, per aconseguir que aquests tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques en el nucli familiar, i per evitar l’agreujament de la situació de desprotecció.

  • Funcions

- Orientar, assessorar i donar suport a la família o unitat de convivència de l’infant o adolescent.

- Millorar la capacitat de la família per atendre, de manera satisfactòria, les necessitats de l’infant o l’adolescent.

- Promocionar les relacions familiars, la criança i les relacions entre els membres de la unitat de convivència.

- Treballar la integració i socialització, i reforçar els sistemes de suport social.

- Reduir els factors d’estrès que puguin influir, negativament, en la família i enfortir la seva capacitat per enfrontar-se, eficaçment, als problemes.

L4. Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc

l4Servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc, amb la finalitat que puguin assolir, progressivament, una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa i coordinar amb serveis especialitzats d’acolliment residencial.

  • Objecte

Donar resposta a les situacions i necessitats dels adolescents en situacions de risc i adolescents refractaris  a  l’acolliment  residencial, procurant  la  cobertura  de  les  seves  necessitats  bàsiques, i evitant el deteriorament de les situacions de risc.

  • Funcions

- Oferir atenció individualitzada i en grup als adolescents en situació de risc.

- Donar suport i guiatge a l’adolescent en la recerca de recursos.

- Acompanyar l’infant o adolescent a centres formatius o altres serveis i recursos del territori, per afavorir la seva integració social i laboral.

- Procurar la cobertura de les necessitats bàsiques de l’adolescent.

- Treballar en el medi l’assoliment progressiu de les seves responsabilitats personals i socials, amb adolescents en situació de desprotecció propers a la majoria d’edat.

- Millorar les seves  habilitats  socials,  reforçar  les  seves  xarxes  de  suport  social  i  familiar  i aconseguir que es vinculi a altres serveis o projectes.

- Proporcionar un referent adult proper, que intervé i acompanya l’adolescent als recursos i serveis del territori, mediant en els possibles conflictes amb l’entorn (amb la seva família, amb els serveis que atenen l’adolescent, etc.).

Document Actions