Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Servei D'acollida al Nouvingut/da (SAN)

Què és el SAN - Servei d'Acollida al Nouvingut/da

LOGO_SAN.jpgEl SERVEI D’ACOLLIDA AL NOUVINGUT/DA (SAN) és un servei d'acollida a la ciutadania nouvinguda al municipi que engloba totes les actuacions que es realitzen a l’Àrea d’Immigració- Àrea Acollida i que garanteix a les persones nouvingudes la informació, el suport i la formació bàsica per aconseguir un procés d’incorporació en el territori. El temps màxim que pot transcórrer entre l’empadronament i l’inici de l’acollida és d’un any, i el temps transcorregut entre la primera entrevista i el lliurament del certificat no hauria de superar el termini de dos anys.

El procediment que seguirà la persona nouvinguda un cop s’hagi empadronat, s’inicia amb la derivació al Servei de primera acollida on l’agent d’acollida li fa una primera entrevista de benvinguda i li fa entrega de tota la informació que li pugui ser necessària per iniciar els primers tràmits bàsics.

Presentació del Servei d'Acollida al nouvingut:

presentació del servei d'acollida al novingut.jpg

 

A partir d’aquest primer contacte, es dissenya un itinerari adaptat a les seves necessitats i se’l deriva als diferents serveis especialitzats per tal de resoldre totes aquelles qüestions que calguin. Finalment, se l’informa de les dates previstes de les sessions formatives existents al territori per tal de poder començar el seu procés d’integració.

treball_h3.jpg                                                                            logo unió europea.png

 

 

Servei de Primera Acollida

Servei d’atenció especialitzat en matèria d’estrangeria

Ofereix informació i assessorament sobre:

  • Dubtes i qüestions en matèria d’estrangeria, i es deriva al Servei d’assessorament Jurídic, si cal.
  • Informar, valorar i emetre els informes proposa per a la Generalitat.
  • Els serveis, programes i projectes que es desenvolupen dins l’àrea, emmarcats en les Polítiques d’Acollida i Integració,  Promoció de la Igualtat d’Oportunitats,  Acomodació de la Diversitat, i Sensibilització de la Població. 

 

HORARI D’ATENCIÓ:  Diari de 10’00h a 13’00h (dimecres tancat)

Oficina d'Acollida

Primer punt d’informació municipal, la ciutadania nouvinguda pot participar en les sessions de benvinguda, o atendre’l de manera individual

Lloc: Espai MAS

Horari d'atenció: diari de les 10h a les 13h. Dimecres tancat

Telèfon: 977309206

Professional que realitza l’atenció: L'agent d’Acollida

Ubicació : al mateix ESPAI MAS - es deriven els usuaris des de les oficines de padró de l’Ajuntament.

accio social.jpg

Breu descripció: Primer punt d’informació municipal, la ciutadania nouvinguda pot participar en les sessions de benvinguda, o atendre’l de manera individual; es facilita informació dels diferents serveis i recursos municipals, i poder resoldre possibles dubtes d’accés.

Presta informació dels drets i deures de les persones ateses en cada moment, i en l’accés de cada servei i recurs. Proporcionant informació general dels diferents sistemes de protecció social, empadronament i altres qüestions d’interès del ciutadà/ana.

Material:

PLANOL SERVEIS SALOU1.jpgPLANOL SERVEIS SALOU2.jpg

La voluntat de l’elaboració d’aquest tipus de materials és la d’oferir als professional  d'acollida un recurs que els pugui ser útil per atendre les persones que acaben d’arribar al municipi i de disposar d’un document pràctic que sigui de gran utilitat per a les persones nouvingudes.

La informació que el material d'acollida inclou és una explicació general del  municipi, els tràmits bàsics que ha de fer com a nova ciutadania,  el detall de cada un dels serveis que li poden ser d’utilitat (salut, habitatge, educació, treball, serveis socials,  assessorament jurídic), explicació de diferents aspectes sobre convivència i  civisme, detall de drets i deures bàsics que ha de conèixer, adreces i telèfons d’interès, etc., i inclou un plànol dels municipi amb tots els serveis. La informació, es va actualitzant periòdicament per tal que sigui real i aclaridora respecte als serveis i recursos del  municipi i/o rodalies.

 

 

 

Tramitació Informes d'Estrangeria

La sol·licitud d'informe d'estrangeria es presenta al registre de l'Ajuntament on la persona sol·licitant està empadronada, se'ns perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  • L'Ajuntament elabora un document-proposta que tramet a la Direcció General per a la Immigració (DGI) a través de la plataforma EACAT.
  • La DGI emet l'informe en base al document proposta de l'Ajuntament i a tota aquella altra informació complementària de què disposi.
  • La DGI notificarà el que diu l'informe a la persona interessada. 
  • La DGI comunicarà telemàticament el sentit de l'informe tant a l'oficina d'estrangers competent per a resoldre el procediment principal d'estrangeria com a l'ens local que ha elaborat el document proposta, paral·lelament a la notificació.

Tràmits del servei:

Serveix per acreditar l'adequació de l'habitatge en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupació familiar.

Serveix per acreditar la integració social a Catalunya en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

Serveix per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi).

Serveix per  acreditar l'adequació de l'habitatge en el procés de renovació d'una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

TAXA MUNICIPAL

   
INF01

Informes d'estrangeria d'adequació de l'habitatge

 41€
INF02  Informes d'estrangeria d'arrelament social    31€
INF03

Informes d’estrangeria d’integració social (renovació residència temporal)      

  31€
INF04

 Informe d’adequació de l’habitatge per a la renovació de familiars reagrupats   

41€

                   

                                

                                                                             

                                                                                   

Assessorament jurídic en matèria d'estrangeria

Atenció individual, assessorament en matèria d’estrangeria.

                                              SERVEI JURIDIC.jpg

Professional que realitza l’atenció: Assessora Jurídica

Programació de l’activitat del servei:

- Atenció individual,  assessorament en matèria d’estrangeria. Informar i assessorar en temes específics i qüestions derivades sobre el marc jurídic d’estrangeria i realitzar gestions, relacionades amb expedients iniciats per aquest servei, davant la Subdelegació del Govern corresponent, i atenent la normativa vigent.

- Sessions en grup: Participació i realització de xerrades informatives en temes d’estrangeria a grups d’alumnes participants en les accions formatives del Programa Integral d’Acollida i Programa per l’ Igualtat d’Oportunitats:

Sessions informatives en temes d’estrangeria i laboral per a la formació d'acollida i d'igualtat d'oportunitats. Sessió en la qual, s’expliquen el drets de l’estranger i les diferents vies de regularitzar-se administrativament. Com també es fa menció al règim laboral, sobre tot en temes de contractació de la llar, sector agrari i hostaleria.

Les sessions informatives en matèria d’estrangeria es realitzen de manera quinzenal els dimarts de 10 a 12 hores, consta de dos tipus de sessions;

1.- Sessió sobre tramitació de l’arrelament social i integració social

2.- Sessió sobre tramitació de reagrupament familiar i renovació

 

- Atendre les peticions i dubtes de professionals, en l’àmbit jurídic d’estrangeria. Sessions informatives en matèria d’estrangeria adreçades a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin assessorar-se sobre diferents procediments d’estrangeria.

Aquest programa compta amb una advocada que t’informa i t’orienta sobre el passos a seguir. És un servei gratuït.

Formació per a l'acollida

Els destinataris de la formació d'acollida son persones adultes, majors de 16 anys, empadronades al municipi, independentment de la seva nacionalitat i de la seva situació administrativa, persones estrangeres immigrades; refugiades; apàtrides i les retornades. La formació realitzada des del servei d'acollida garanteix la realització dels mòduls B i C, i iniciar el mòdul A el qual es finalitzarà al Consorci de Normalització Lingüística. Però creiem necessaris fer acolliment lingüística anterior als Mòduls B i C per garantir la comprensió d’aquest per part de l’alumnat. PROGRAMACIÓ CURS LECTIU La formació del servei d'acollida es distingeix en dos grans blocs: 1. FORMACIÓ DEL PROGRAMA INTEGRAL D’ACOLLIDA – PIA 2. FORMACIÓ DEL PROGRAMA PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS - PIO

Llegir Més

Document Actions