Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Tramitació Informes d'Estrangeria

La sol·licitud d'informe d'estrangeria es presenta al registre de l'Ajuntament on la persona sol·licitant està empadronada, se'ns perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  • L'Ajuntament elabora un document-proposta que tramet a la Direcció General per a la Immigració (DGI) a través de la plataforma EACAT.
  • La DGI emet l'informe en base al document proposta de l'Ajuntament i a tota aquella altra informació complementària de què disposi.
  • La DGI notificarà el que diu l'informe a la persona interessada. 
  • La DGI comunicarà telemàticament el sentit de l'informe tant a l'oficina d'estrangers competent per a resoldre el procediment principal d'estrangeria com a l'ens local que ha elaborat el document proposta, paral·lelament a la notificació.

Tràmits del servei:

Serveix per acreditar l'adequació de l'habitatge en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupació familiar.

Serveix per acreditar la integració social a Catalunya en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

Serveix per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi).

Serveix per  acreditar l'adequació de l'habitatge en el procés de renovació d'una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

TAXA MUNICIPAL

   
INF01

Informes d'estrangeria d'adequació de l'habitatge

 41€
INF02  Informes d'estrangeria d'arrelament social    31€
INF03

Informes d’estrangeria d’integració social (renovació residència temporal)      

  31€
INF04

 Informe d’adequació de l’habitatge per a la renovació de familiars reagrupats   

41€

                   

                                

                                                                             

                                                                                   

Document Actions