Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Programa per la igualtat d'Oportunitats - PIO

El pla anual de formació en PROGRAMA PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITAT complementa l’itinerari iniciat per el ciutadà/ana al PROGRAMA D’ACOLLIDA AL NOUVINGUT/DA. Eina d’orientació i d’assessorament orientada a facilitar informació i accés als serveis i recursos municipals per  aconseguir l’autonomia de la persona nouvinguda.

‘EINES PER ACCÈS AL CATALÀ’

Finalitat: Taller d’ immersió lingüística en llengua catalana nivell inicial i bàsic, facilitar-ne l’ús i comprensió oral, potenciant l’interès i traient la por vers l’ús de la llengua catalana, i facilitar-ne l’ús normalitzat en la vida diària, també conèixer la cultura i la societat catalana i les habilitats socials per un ràpid coneixement de la societat d’acollida.

Formació complementària i que dona continuïtat a la formació iniciada al PROGRAMA INTEGRAL D’ACOLLIDA i prèvia a la formació del ‘Taller eines per a la recerca de feina’ o altra formació municipal.

Temporalització: Es realitzen tres tallers anuals, amb període lectiu trimestral, sent de 45 hores cada taller i essent el català la llengua vehicular.

La cronologia establerta és de: 2 dies a la setmana/ 2,5 hores al dia.

Aquesta formació entra en el sistema d’avaluació continuat, i l’alumnat obté el Certificat      d’assistència i aprofitament  o el certificat d’assistència, segons avaluació individual.

Obtenció de certificat: Aquesta formació entra en el sistema d’avaluació continuat, i     l’alumnat obté el Certificat d’assistència i aprofitament  o el  certificat d’assistència (80% mínim d’assistència),  segons avaluació individual.

 

‘MÒDUL B- EINES PER A LA RECERCA DE FEINA’

Finalitat: Aproximació del món i cultura laboral, donant a conèixer els drets i deures dels treballadors/es, realitat laboral més pròxima, on s’intenta facilitar eines de recerca de feina, amb el català com a eina vehicular.

Aquesta formació dona continuïtat a la formació iniciada en el PIA i PIO amb la formació del  "Coneixement de l'entorn en llengua catalana', Modul C: Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic'  i el ‘Taller eines per accés al català’, on majoritàriament, hi participen alumnes sol·licitants d’un arrelament social per tal de facilitar les eines en la recerca d’una oferta laboral per tal de regularitzar la seva situació.

Temporalització: Es realitzen tres tallers anuals, amb període lectiu trimestral, sent de 15 hores cada taller i essent el català la llengua vehicular.

La cronologia establerta és de: 2 dies a la setmana/ 2 hores al dia.

Descripció: Afavorir la inserció laboral és un dels objectius que té el Servei d’Acollida, ja que és essencial per tal que la persona nouvinguda pugui tenir una  autonomia econòmica i una independència dels serveis bàsics d’atenció primària. L’assoliment d’uns coneixements bàsics en aquest sentit fa possible la plena  efectivitat dels seus drets i deures laborals, tant per a l’accés al món laboral com per al Desenvolupament del lloc de treball i la carrera professional. Els coneixements han d’ésser els que deriven del règim jurídic laboral, així com també conèixer quins  serveis ocupacionals existeixen propers al lloc on viu.

Marc jurídic:

L'’article 10 de la Llei de 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones    immigrades i    de les retornades a Catalunya defineix els continguts que han de tenir els mòduls  formatius sobre coneixements laborals (Mòdul B) que són:

  1. Conceptes bàsics de la normativa sociolaboral.
  2. Drets i deures laborals i sistema bàsic de contractació.
  3. Informació sindical: representació legal, afiliació i negociació col·lectiva.
  4. Mercat de treball i recerca d’ocupació.

L’article 13 del Decret 150/2014 de 18 de novembre que desplega la Llei de 10/2010 fixa la durada del Mòdul B en 15 hores lectives i defineix que l’assoliment dels coneixements laborals es pot obtenir mitjançant:

  1. La realització de qualsevol de les accions ocupacionals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, atès que totes les accions aporten coneixements  vinculats al món laboral.
  2. La impartició d’un curs gestionat directament pel mateix Servei d’Acollida o indirectament mitjançant serveis municipals o entitats socials sempre que el contingut sigui el que estableix l’article 10.1 i 10.2 de la Llei d’acollida.

Així doncs, des del Servei d’Acollida es vol promoure una oferta formativa de sessions de coneixements del món laboral per garantir el dret a l’accés a aquest mòdul a totes les persones interessades

Obtenció de certificat: Aquesta formació entra en el sistema d’avaluació continuat, i          l’alumnat obté el Certificat d’assistència i aprofitament  o el certificat d’assistència (70% mínim d’assistència),  segons avaluació individual.

A banda de la formació del servei d'acollida i per garantir un bon procés d’integració de la persona nouvinguda a la societat catalana, aquesta ha d’assolir unes competències lingüístiques bàsiques tant en català com en castellà que li permetin comunicar-se i fer-ne un ús social per assegurar així la igualtat d’oportunitats en la utilització i l’accés als serveis i al mercat laboral.

Aquestes competències lingüístiques bàsiques estan descrites a l’article 11 i 12 del Decret 150/2014 de 18 de novembre que desplega la Llei de 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i es coneixen com a Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (mòdul A.1) i Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua castellana (mòdul A.2).

El reconeixement d’aquest mòdul A.1 de llengua catalana es fa si la persona usuària: 

  1. Presenta un certificat oficial que acrediti el nivell A2 o superior de llengua catalana.
  2. Presenta un certificat que digui que ha realitzat 90 h de formació en llengua catalana impartits pel Consorci per a la Normalització Lingüística o per entitats que tinguin un conveni amb aquesta institució.
  3. Qualsevol altre supòsit descrit a l’article 11 del Decret 150/2014, com per exemple, superar el qüestionari de valoració de la competència bàsica en llengua catalana.

Així doncs, el Servei d’Acollida disposa d’un qüestionari que servirà perquè les persones que accedeixin al servei d’acollida puguin demostrar que disposen de les competències lingüístiques bàsiques descrites al mòdul A1.

Tant mateix, el Servei d’Acollida vol oferir els mitjans necessaris per tal que les persones nouvingudes al municipi tinguin dret a adquirir aquestes competències lingüístiques bàsiques de la manera més normalitzada possible, amb aquesta finalitat aporta i garanteix dins la formació d'acollida dos formacions d'acolliment lingüístic prèvies als mòduls B i C, ja descrites anteriorment. A més d'establir establir una coordinació amb els diferents serveis de què disposa el municipi dins d’aquest àmbit, com són el Consorci per a la Normalització Lingüística, les escoles d’adults municipal, on s'ha dissenyat un itinerari d’acollida lingüística que permeti establir una xarxa d’accions formatives que garanteixin l’assoliment dels nivells mínims que estableix la llei.

Document Actions